สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทชั้นนำด้านวิศวกรรมที่ปรึกษาที่เป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบ บริหารงานโครงการก่อสร้างเพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ มีประสบการณ์มากกว่า 300 โครงการ สร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพจนได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากลูกค้าภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ความสำเร็จกว่า 38 ปีที่ผ่านมา เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าบริษัทมีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพสูงจากผู้เขี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสถาปัตยกรรมในทุกแขนง ซึ่งเป็นจุดแข็งของบริษัท และบริษัทยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพในการให้บริการอย่างครบวงจรไปพร้อมๆ กับการสร้างพันธมิตรเครือข่ายด้านธุรกิจ เพื่อเสริมความมั่นคงแข็งแกร่ง การให้บริการอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร

ผลประกอบการของบริษัทในปี 2563 ก็มีความเจริญเติบโตใกล้เคียงเป้าหมายที่กำหนดไว้ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากวิกฤตของโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ที่ทั่วโลกต้องเผชิญโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 บริษัทได้รับผลกระทบอย่างมากจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอุปสงค์ที่ลดลงอย่างฉับพลันในภาคอุตสาหกรรม ส่งผลให้การดำเนินโครงการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงโครงการก่อสร้างของภาครัฐล่าช้าออกไป โดยในปี 2563 บริษัทมีรายได้รวม 576.81 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 559.03 ล้านบาท สินทรัพย์รวม 725.08 ล้านบาท หนี้สินรวม 364.82 ล้านบาท และยังสามารถทำกำไรสุทธิได้ 17.78 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2563 บริษัทมีปริมาณงานในมือรอรับรู้รายได้ในปีต่อๆไป (Backlog) เป็นมูลค่าประมาณ 359.86 ล้านบาท

ในส่วนโครงการใหม่ที่บริษัทได้ลงนามในปี 2563 มีจำนวน 9 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 517 ล้านบาท ได้แก่

โครงการออกแบบและก่อสร้างถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน (T-2306) พร้อมอุปกรณ์ระบบที่เกี่ยวข้อง ณ สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันสุวรรณภูมิ
โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจรทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคม (ด้านเหนือ)
โครงการควบคุมงานปรับพื้นที่สำหรับก่อสร้างทางขับระยะที่ 1 และลานจอดของศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานสนามบินอู่ตะเภา
โครงการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นสำหรับการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง จังหวัดอุดรธานี-บึงกาฬ
โครงการงานตรวจสอบและรับรองสภาพการใช้งานของทางด่วนขั้นที่ 2 ส่วนเอ บี และซี
งานบริการที่ปรึกษาเพื่อการตรวจสอบรายละเอียดงานออกแบบโครงการความร่วมมือด้านรถไฟ ระหว่างไทย-จีน ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ 2)
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ
โครงการออกแบบเบื้องต้นและประเมินราคาค่าก่อสร้างส่วนต่อขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันสายเหนือ (สระบุรี- อ่างทอง)
งานบริการที่ปรึกษาเพื่อการออกแบบรายละเอียด โครงการความร่วมมือด้านรถไฟ ระหว่างไทย-จีน ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ 2 ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย)
 

สำหรับโครงการใหญ่ๆ ที่บริษัทได้รับงานไปในปีก่อนหน้า การดำเนินงานมีความก้าวหน้าใกล้เสร็จสมบูรณ์หลายโครงการ อาทิเช่น

โครงการที่ปรึกษาบริหารโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย
โครงการออกแบบพร้อมก่อสร้างคลังน้ำมันพิจิตร
โครงการออกแบบพร้อมก่อสร้างคลังนครลำปาง
โครงการก่อสร้างสถานีบริการเติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นต้น

แม้ในปี 2563 จะมีอุปสรรคที่บริษัทต้องเผชิญเหมือนเช่นธุรกิจต่างๆ ทั่วไป แต่บริษัทยังคงทุ่มเททำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อการเติบโตของบริษัทตามแผนที่ได้วางไว้ในปีต่อๆ ไปตามกรอบยุทธศาสตร์ โดยบริษัทพร้อมที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานต่างๆ ตามแผนการ โดยคัดเลือกโครงการที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ผนึกกำลังความเชี่ยวชาญในการให้บริการลูกค้าอย่างเต็มศักยภาพด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักธรรมมาภิบาลที่ดี ไปพร้อมๆ กับการร่วมพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

สุดท้ายนี้ในนามของคณะกรรมการบริหาร และพนักงานทุกคนของ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณ ผู้ถือหุ้น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ให้การสนับสนุนบริษัททุกท่าน ที่ให้ความความเชื่อมั่นและไว้วางใจ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ด้วยดีเสมอมา ซึ่งนับเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทสามารถผ่านพ้นความท้าทายในด้านต่างๆมาได้อย่างดี จนทำให้บริษัทประสบความสำเร็จ ก้าวสู่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งจะเป็นโอกาสทางธุรกิจในการขยายงานต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ขอให้เชื่อมั่นว่า บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี บุคลากร องค์ความรู้การบริหารจัดการ การลงุทน การตลาด เพื่อสร้างผลงานให้บริษัทเติบโตอย่างมั่งคงและยั่งยืนสืบไป