สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตลอดระยะเวลากว่า 36 ปี ในการดำเนินธุรกิจ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ให้บริการด้านวิศวกรรมที่ปรึกษาในรูปแบบต่างๆ ทั้งด้านงานสำรวจ และศึกษาความเหมาะสมของโครงการ งานออกแบบ รายละเอียด งานควบคุมงานก่อสร้าง งานบริหารโครงการ และงานออกแบบพร้อมก่อสร้าง ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยทีมงานวิศวกร สถาปนิก ผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ด้านต่างๆ จนได้รับความไว้วางใจ ความเชื่อถือและเชื่อมั่นจากลูกค้า 

บริษัท อินเด็กซ์ฯ ได้พัฒนาศักยภาพในการให้บริการด้านวิศวกรรมอย่างครบวงจรเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาและความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ด้วยการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ เช่น ด้านการคมนาคมขนส่ง โครงข่ายถนน ระบบขนส่งสาธารณะ ระบบขนส่งทางราง ทางอากาศ ทางน้ำ และทางท่อ การพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพทางการขนส่ง การพัฒนาเมืองหลัก คลังน้ำมัน พลังงานทดแทน ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของประเทศ

 บริษัท อินเด็กซ์ฯ บริหารธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล  ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส และสามารถ ตรวจสอบได้ นอกจากนี้  บริษัท อินเด็กซ์ฯ  ยังให้ความสำคัญกับนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น และการรับสินบนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยการปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ตลอดจนกำหนดบทลงโทษแก่ผู้กระทำผิดอย่างชัดเจน

 ในส่วนของการตอบแทนสังคม บริษัท  อินเด็กซ์ฯ มีการจัดทำกิจกรรมที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อคืนกำไรและตอบแทนสู่สังคม และบริษัทได้นำเอาแนวคิดการสร้างสรรค์คุณค่าร่วมกัน (Creating  Shared Valued : CSV) โดยการลดผลกระทบจากธุรกิจ  และสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้กับธุรกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน  

  สุดท้ายนี้ ในนามของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน ตลอดจนผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนและความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจของ บริษัท อินเด็กซ์ฯ ตลอดระยะเวลา 36 ปี จนทำให้ บริษัทฯ ประสบความสำเร็จ เจริญรุ่งเรือง และก้าวเข้าสู่ บริษัทชั้นนำทางด้านวิศวกรรมในหลายสาขา รวมทั้งสาขาเฉพาะทางต่างๆ บริษัท อินเด็กซ์ฯ จะมุ่งมั่น พัฒนาบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมทั้งมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมไปพร้อมๆ กับการร่วมพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติและ สู่ระดับสากลสืบไป