สารจากประธานกรรมการบริษัท

 


 

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริการธุรกิจด้านวิศวกรรมที่ปรึกษา ทั้งด้านงานศึกษาสำรวจและศึกษาความเหมาะสมของโครงการ งานออกแบบเบื้องต้นและออกแบบรายละเอียด งานบริหารโครงการและงานควบคุมการก่อสร้าง และงานออกแบบพร้อมก่อสร้าง ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยทีมงานวิศวกร สถาปนิก ผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

นับเป็นเวลาร่วม 38 ปี ที่บริษัทได้ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สร้างความเชื่อมั่น และมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศผ่านโครงการขนาดใหญ่ ทั้งภาครัฐและเอกชน พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ ทั้งทางด้านการคมนาคมขนส่ง โครงข่ายถนน ระบบขนส่งสาธารณะ ทางอากาศ ทางน้ำ และการขนส่งทางท่อ พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพทางการขนส่ง การพัฒนาเมืองหลัก คลังน้ำมัน พลังงานทดแทน ตลอดจนโครงการอื่นๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาและความก้าวหน้าของประเทศ

ในปี 2563 เป็นปีหนึ่งที่มีความสำคัญ เพราะเป็นปีที่บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งนับเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ และการระดมทุน รวมถึงการทำให้บริษัทเป็นที่เชื่อมั่น รู้จักในวงกว้างจากนักลงทุนทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และประชาชนทั่วไป แม้จะเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยและทั่วโลกต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ที่ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทุกภาคส่วน แต่บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เน้นความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมในการประกอบธุรกิจ ควบคู่ไปกับการตระหนักถึงความสำคัญของการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในนามของคณะกรรมการบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ และขอยืนยันเจตนารมณ์ในการนำพาบริษัทมุ่งสู่ความเป็นบริษัทชั้นนำทางด้านวิศวกรรมสถาปัตยกรรมในหลากหลายสาขา อย่างมีคุณภาพ โปร่งใส และมุ่งสู่การเป็นบรรษัทภิบาลที่ดีตามมาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นสูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และลูกค้าต่อไป