สารจากประธานกรรมการบริษัท

 

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มดำเนินกิจการในด้านการศึกษา สำรวจ ออกแบบ ควบคุมงาน บริหารงานก่อสร้างโครงการทั้งจากภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งได้พัฒนา ไปสู่งานก่อสร้างในปัจจุบัน ซึ่งบริษัทได้เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการ สาธารณูปโภคที่สำคัญๆ หลายโครงการ ด้วยผลงานที่มีคุณภาพ ดังปรากฏเป็นที่รับทราบกันเป็นอย่างดีโดยทั่วไป ทั้งนี้โดยยึดมั่น ในปณิธานของบริษัท อินเด็กซ์ฯ ที่ให้ความรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้าง สังคม สิ่งแวดล้อม ชุมชน และผลประโยชน์ของประเทศชาติมาโดยตลอด

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงพัฒนาเศรษฐกิจ ที่สำคัญ ที่จะเปลี่ยนแปลงและยกระดับประเทศบนพื้นฐาน ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เน้นการพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ่หลายโครงการ ทั้งใน ด้านถนน ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ รวมทั้งโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor (EEC) ซึ่งนับเป็นโอกาสดีที่บริษัท อินเด็กซ์ฯ จะสามารถเข้าไปมี ส่วนร่วมกับโครงการพัฒนาประเทศเหล่านี้ได้ตามความเหมาะสมต่อไป

ในปี พ.ศ. 2562 นี้ บริษัท อินเด็กซ์ฯ จะมีอายุครบ 36 ปี บริบูรณ์ และยังคงมุ่งมั่นพัฒนาไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแน่วแน่ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม ความถูกต้อง ความโปร่งใส มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาพนักงานทุกระดับ ให้ทันกับสถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ เชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้น พัฒนาองค์กรให้มีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ให้ความสำคัญกับผู้ว่าจ้าง คู่ค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน ฯลฯ

นอกจากด้านธุรกิจแล้ว บริษัท อินเด็กซ์ฯ ยังได้ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งเเวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น การให้ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน การให้ ความสำคัญกับเทศกาลที่สำคัญต่างๆ ของชาติ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียน การให้การสนับสนุนโรงพยาบาลในด้าน ต่างๆ การสนับสนุนมูลนิธิต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ สังคม ฯลฯ ซึ่งนับเป็นการช่วยเหลือสังคมและประเทศอีกทางหนึ่ง

ในนามของคณะกรรมการ และพนักงาน บริษัท อินเด็กซ์ฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ บริษัท อินเด็กซ์ฯ ด้วยดีเสมอมาและขอให้เชื่อมั่นว่าเราทุกคน จะนำส่งงานที่มีคุณภาพ ด้วยการดำเนินงานอย่างเต็มกำลังความสามารถทุกโครงการ เพื่อพัฒนาบริษัท อินเด็กซ์ฯ ให้มีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนยิ่งๆ ขึ้นไป