ร่วมงานกับเรา

เรายังคงยึดมั่นในหลักการเดียวกันกับที่ บริษัทฯ ของเราก่อตั้งขึ้นเมื่อกว่า 37 ปีที่แล้ว  ให้บริการที่เหนือกว่าแก่ลูกค้าของเรา ให้ความปลอดภัยเป็นอันดับแรกสร้างโอกาสให้กับพนักงานของเรา มอบงานที่ยอดเยี่ยม มอบนวัตกรรมพิเศษ ชุมชน หลักการเหล่านี้รวมเราเป็นหนึ่ง บริษัท และชี้นำธุรกิจทุกด้านของเรา

ดาวน์โหลด - แบบฟอร์ม

Chief Financial Officer (CFO) / Assistant CFO หลาย ตำแหน่งงาน

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1.วางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านการเงิน การลงทุน และวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการเงิน
    ในอนาคต ให้เชื่อมโยงกับการเติบโตของธุรกิจบริษัทฯ
2.ควบคุม ดูแล บริหารจัดการด้านข้อมูลการเงิน และการบริหารการเงินในภาพรวม
    ทั้งภายในและภายนอก เช่น การวางแผนการลงทุน/สรรหาดอกเบี้ยที่เหมาะสม/
    รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้กับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงิน
    (สินทรัพย์บริษัท/วางแผนงบประมาณบริษัทฯ/ค่าใช้จ่ายบริษัทฯ การควบคุมสต๊อกคงเหลือ)
3.จัดหาแหล่งเงินทุน เพื่อรองรับการเติบโตทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งประโยชน์จาก
    ตลาดทุน และการวางแผนการลงทุนอย่างมีกลยุทธ์
4.ประสานงานและควบคุม ดูแลระบบบัญชีและการเงิน รวมถึงการตรวจสอบ
    รายงานทางบัญชี ให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5.การสื่อสารข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง (นักลงทุน หรือผู้ถือหุ้น)
   เพื่อสื่อสารความเข้าใจอันดี และให้เกิดความเชื่อมั่นต่อความมั่นคง
   และโอกาสเติบโตของบริษัทฯ ที่สะท้อนมูลค่าที่ราคาหุ้นบริษัทฯ

คุณสมบัติ

1.เพศชาย / หญิง
2.อายุ 35 ปีขึ้นไป
3.ปริญญาโท ขึ้นไป  สาขา บัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.มีประสบการณ์งานบริการงานบัญชี และการเงินอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์/กลต.
5.มีความรู้ด้านบัญชีการวิเคราะห์ทางการเงิน การศึกษาความเป็นไปได้ และประเมินมูลค่าทางธุรกิจ
6.วุฒิการศึกษาระดับมืออาชีพ เชื่อ CFA / CPA หรือเทียบเท่าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7.มีทักษะการบริหารและจัดการวิเคราะห์กลยุทธ์ได้ดี
8.มีความสามารถในการทำงานอย่างอิสระ หัวหน้าทีมมุ่งเน้นผลลัพธ์ด้วยทักษะการสื่อสารที่แข็งแกร่ง
9.ผ่านการอบรมหลักสูตรตามที่ กลต.กำหนด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
10.สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้เป็นอย่างดี
11.สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

ประจำสาขา

สำนักงานใหญ่

อัตราเงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัทฯ

เวลาทำงาน

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00

สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี หลาย ตำแหน่งงาน

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1.ควบคุมกำกับดูแล ตรวจสอบ บริหารงานฝ่ายบัญชีให้ดำเนินการตามนโยบายของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชี และระเบียบปฏิบัติของกรมสรรพากร
2.ตรวจสอบอนุมัติการจ่ายภาษี กัก ณ ที่จ่ายต่างๆ ภงด.1 ภงด.3 ภงด.53 และเงินประกันสังคม
3.ตรวจสอบการจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30)
4.ตรวจสอบการจ่ายเงินเดือน ค่าล่วงเวลา และเบี้ยเลี้ยง
5.ตรวจสอบ Account Code เอกสารใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย และใบสำคัญรายวันทั่วไป
6.ตรวจสอบการปิดงบบัญชี งบดุล งบกำไรขาดทุน และกระแสเงินสด เพื่อนำเสนอ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเพื่อนำส่งกรมสรรพากร และกรมพัฒนาธุรกิจ (ภงด.51/ภงด.50/แบบ สบช.3)
7.ตรวจสอบงบปริมาณประจำปี และจัดทำการ Revise งบประมาณ
8.จัดทำรายงานผลประกอบการประจำเดือน เพื่อเข้าที่ประชุมบอร์ด และผู้บริหาร
9.ติดตามข้อมูลมาตรฐานรายงานทางการเงินและภาษีอากร ที่บังคับใช้ใหม่ทั้งปัจจุบัน และอนาคต
10.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติ

1.เพศชาย / เพศหญิง
2.อายุ 35 ปีขึ้นไป
3.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบัญชี ,การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4.มีประสบการณ์งานบริหารงานบัญชี และการเงินอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
5.ผ่านการอบรมหลักสูตรตามที่ กลต. กำหนดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมทางบัญชีได้เป็นอย่างดี
7.มีทักษะการเจรจา ติดต่อประสานงาน ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
8.สามารภ พูด อ่าน เขียน ภาษอังกฤษได้ดี

ประจำสาขา

สำนักงานใหญ่

อัตราเงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัทฯ

เวลาทำงาน

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00

สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ หลาย ตำแหน่งงาน

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1.นำแผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาธุรกิจของฝ่าย มาจัดทำแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการพัฒนา และการเติบโตของธุรกิจ
2.ควบคุม การเตรียม การจัดทำข้อมูล สำหรับยื่นเสนองานโครงการต่างๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ
3.ทำการสรุปการยื่นขอเสนองาน โครงการต่างๆ พร้อมปัญหาและอุปสรรค ให้ผู้บริหารรับทราบประจำทุกเดือน

4.ควบคุม ดูแล บริหารงานในฝ่ายพัฒนาธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
5.
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
 

คุณสมบัติ

1.เพศชาย / เพศหญิง
2.อายุ 35 ปีขึ้นไป
3.ปริญญาตรี ขึ้นไป  สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด วิศวกรรม หรือทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
4.มีประสบการณ์ในการบริหารงาน 5 ปีขึ้นไป และผ่านงานด้านพัฒนาธุรกิจมาอย่างน้อย 3ปี
5.มีประสบการณ์ด้านการประมูลงานก่อสร้าง งานราชการ ยื่นเสนอราคา (E-Bidding)
6.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานต่างๆ ได้อย่างดี
7.มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดีทั้งกับเพื่อนร่วมงาน และบุคคลภายนอก
8.สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้คล่อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
9.หากเคยผ่านงานบริษัทวิศวกรรมมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ประจำสาขา

สำนักงานใหญ่

อัตราเงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัทฯ

เวลาทำงาน

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00

สมัครงาน

วิศวกรไฟฟ้า หลาย ตำแหน่งงาน

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1. รับผิดชอบงานวิศวกรรมไฟฟ้าของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ศึกษาออกแบบงานด้านระบบไฟฟ้า ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดเงื่อนไข (TOR) และถูกต้องตามข้อกำหนดและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ควบคุม ดูแลงานก่อสร้างงานระบบไฟฟ้า และการทดสอบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
4. จัดทำ Specification Bill of Quantities, Cost Estimate ของงานไฟฟ้า ตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งรายการประกอบแบบมาตรฐานอื่นๆ
5. ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของการก่อสร้างโครงการ
6. ปฏิบัติตามระบบบริหารคุณภาพที่บริษัทกำหนดอย่างเคร่งครัด
7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1. เพศหญิง / ชาย
2. อายุ 30 ปีขึ้นไป
3. ป.ตรีขึ้นไป  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / ไฟฟ้ากำลัง
4. มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานระบบไฟฟ้า  5 - 7 ปีขึ้นไป
5. มีความรู้ความสามารถทางด้านงานไฟฟ้า ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องวิศวกรรมได้ดี
7. มีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม (กว.)

ประจำสาขา

 สำนักงานใหญ่

อัตราเงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัทฯ

เวลาทำงาน

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00

สมัครงาน

วิศวกรเครื่องกล หลาย ตำแหน่งงาน

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1. รับผิดชอบงานวิศวกรรมเครื่องกลของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ศึกษาออกแบบงานด้านเครื่องกล ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดเงื่อนไข (TOR) และถูกต้องตามข้อกำหนดและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ควบคุม ดูแลงานก่อสร้างด้านเครื่องกล งานท่อ งานอุโมงค์ส่งน้ำ ของการประปานครหลวง
4. ทดสอบระบบปฏิบัติการ ของการส่งน้ำ การระบายน้ำ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
5. จัดทำ Specification Bill of Quantities, Cost Estimate ของงานเครื่องกล ตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งรายการประกอบแบบมาตรฐานอื่นๆ
6. ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของการก่อสร้างโครงการ
7. ปฏิบัติตามระบบบริหารคุณภาพที่บริษัทกำหนดอย่างเคร่งครัด
8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1. เพศชาย
2. อายุ 30 ปีขึ้นไป
3. ป.ตรีขึ้นไป  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
4. มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานเครื่องกล  5 - 7 ปีขึ้นไป
5. มีความรู้ความสามารถทางด้านงานไฟฟ้า ด้านการควบคุมงานก่อสร้างคลังน้ำมัน Oil & Gas / งานท่อ / งานอุโมงค์
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องวิศวกรรมได้ดี
7. มีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม (กว.)

ประจำสาขา

 โครงการควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ การประปานครหลวง (บางเขน กรุงเทพมหานคร)

อัตราเงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัทฯ

เวลาทำงาน

วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00

 

สมัครงาน

วิศวกรโยธา หลาย ตำแหน่งงาน

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1.ศึกษาออกแบบงานด้านโยธาของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด (TOR)
2.ออกแบบงานโยธา ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและถูกต้องตามข้อกำหนดและกฎหมาย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.จัดทำ Specification Bill of Quantities, Cost Estimate ของงานโยธา ตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย
4.ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของการก่อสร้างโครงการ
5.รวมทั้งรายการประกอบแบบมาตรฐานอื่น ๆ
6.ปฏิบัติตามระบบบริหารคุณภาพที่บริษัทกำหนดอย่างเคร่งครัด
7.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1.เพศหญิง/ชาย
2.อายุ 25 ปีขึ้นไป
3.ป.ตรี  สาขาวิศวกรรมโยธา / ก่อสร้าง หรือสาขาอื่นๆเกี่ยวข้อง
4.มีประสบการณ์ด้านออกแบบโยธา 2 - 15 ปี
5.มีความรู้ความสามารถทางด้านงานโยธาด้านการควบคุมงานก่อสร้าง
6.สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้ดี​​​
7.มีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม (กว.)

ประจำสาขา

 สำนักงานใหญ่

อัตราเงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัทฯ

เวลาทำงาน

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00

สมัครงาน

พนักงานพัฒนาระบบ (Development) หลาย ตำแหน่งงาน

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 •   ออกแบบหน้าเว็บในส่วนต่างๆ ของแอพพลิเคชั่น / โปรแกรม
 •  พัฒนาแอพพลิเคชั่น บนโปรแกรม ตามแพลตฟอร์มขององค์กร เพื่อสนับสนุนการทำงานของแผนก ฝ่ายงานต่างๆ ภายในองค์กร
 •  แก้ไข ปรับปรุงแอพพลิเคชั่น / โปรแกรมต่างๆ ตามแพลตฟอร์มขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 •  ดูแลระบบ / งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 •  รายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการทำงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายพิเศษ จากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย
 • อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ประมาณ  1 ปีขึ้นไป (ทางด้านการพัฒนาระบบ)
 • สามารถเขียน แก้ไข และพัฒนาโปรแกรมคอมพิเตอร์และสร้างเว็บเพจได้
 • เข้าใจระบบฐานข้อมูล (Hardware , Software)

ประจำสาขา

สำนักงานใหญ่

อัตราเงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัทฯ

เวลาทำงาน

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00

สมัครงาน