ร่วมงานกับเรา

เรายังคงยึดมั่นในหลักการเดียวกันกับที่ บริษัทฯ ของเราก่อตั้งขึ้นเมื่อกว่า 37 ปีที่แล้ว  ให้บริการที่เหนือกว่าแก่ลูกค้าของเรา ให้ความปลอดภัยเป็นอันดับแรกสร้างโอกาสให้กับพนักงานของเรา มอบงานที่ยอดเยี่ยม มอบนวัตกรรมพิเศษ ชุมชน หลักการเหล่านี้รวมเราเป็นหนึ่ง บริษัท และชี้นำธุรกิจทุกด้านของเรา

ดาวน์โหลด - แบบฟอร์ม

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหาร หลาย ตำแหน่งงาน

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1.ช่วยวางแผนกลยุทธ์ด้านต่างๆ ทั้งการพัฒนาบุคลากร สวัสดิการต่างๆ สิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐานสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา
   และการควบคุมเอกสารตามระบบคุณภาพ ให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
2.ช่วยบริหารจัดการ ควบคุม ดูแลและติดตาม การดำเนินงานสายงานบริหารทั่วไป ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3.ร่วมประชุม ชี้แจง ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ผลักดันให้การดำเนินกิจการของบริษัท เป็นไปอย่างราบรื่น ตามวัตถุประสงค์นโยบาย
   และข้อบังคับของบริษัท
4.ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายถอดความรู้ สื่่อสารข้อมูลต่างๆ จากฝ่ายบริหารให้กับบุคลากรในองค์กร เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
   และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
5.นำเสนอปัญหาและอุปสรรคพร้อมข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานในงานบริหารงานอย่างต่อเนื่อง
6.สรุปรายงานผลการบริหารงานในสายงานบริหารทั่วไป ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ นำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง อย่างสม่ำเสมอ
7.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติ

1.เพศชาย / เพศหญิง
2.อายุ 35 ปีขึ้นไป
3.วุฒิการศึกษา ป.โท ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ ,สาขาบัญชี ,สาขาการจัดการทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4.มีประสบการณ์งานบริหารงานในสายงาน อย่างน้อย 10 ปี ขึ้นไป
5.มีประสบการณ์ทางด้านบริหารทั่วไป การบริหารงานบุคคล การวางแผนกลยุทธ์ อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
6.มีทักษะการเจรจาสื่อสาร ติดต่อประสานงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
7.มีทักษะการบริหารและจัดการวิเคราะห์กลยุทธ์ได้ดี
8.มนุษยสัมพันธ์ดี สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี มีความรู้ด้านตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประจำสาขา

สำนักงานใหญ่

อัตราเงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัทฯ

เวลาทำงาน

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00

สมัครงาน

วิศวกรโยธา หลาย ตำแหน่งงาน

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1.ศึกษาออกแบบงานด้านโยธาของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด (TOR)
2.ออกแบบงานโยธา ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและถูกต้องตามข้อกำหนดและกฎหมาย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.จัดทำ Specification Bill of Quantities, Cost Estimate ของงานโยธา ตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย
4.ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของการก่อสร้างโครงการ
5.รวมทั้งรายการประกอบแบบมาตรฐานอื่น ๆ
6.ปฏิบัติตามระบบบริหารคุณภาพที่บริษัทกำหนดอย่างเคร่งครัด
7.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1.เพศหญิง/ชาย
2.อายุ 25 ปีขึ้นไป
3.ป.ตรี  สาขาวิศวกรรมโยธา / ก่อสร้าง หรือสาขาอื่นๆเกี่ยวข้อง
4.มีประสบการณ์ด้านออกแบบโยธา 2 - 15 ปี
5.มีความรู้ความสามารถทางด้านงานโยธาด้านการควบคุมงานก่อสร้าง
6.สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้ดี​​​
7.มีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม (กว.)

ประจำสาขา

 สำนักงานใหญ่

อัตราเงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัทฯ

เวลาทำงาน

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00

สมัครงาน

วิศวกรเครื่องกล หลาย ตำแหน่งงาน

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • ศึกษาออกแบบงานด้านเครื่องกล ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด (TOR)
 • ทดสอบระบบปฎิบัติการของคลังน้ำมัน
 • ตรวจสอบงาน และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรม
 • ติดตามความคืบหน้า ของงานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • อายุ  30-45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีประสบการณ์ในสายงานวิศวกรเครื่องกล 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านคลังน้ำมัน Oil & Gas
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) 
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงาน

QA/QC งานเครื่องกล หลาย ตำแหน่งงาน

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • ตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้างด้านเครื่องกลของโครงการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม และถูกต้องตามข้อกำหนด (TOR)
 • ติดตามความคืบหน้า รายงานอุปสรรคให้ผู้จัดการโครงการทราบ
 • ร่วมมือกันแก้ปัญหาที่เกิดจากการก่อสร้าง เพื่อให้งานแล้วเสร็จทันเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการตรวจสอบและควบคุม QA/QC
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานก่อสร้างถัง/ท่อ/อุปกรณ์ 3-5 ปี
 • มีประสบการณ์ทางด้านการตรวจสอบงานเชื่อม
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)

ประจำสาขา

โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน (T-2306) สุวรรณภูมิ

อัตราเงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัทฯ

เวลาทำงาน

วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00

สมัครงาน

พนักงานสารสนเทศ (IT Support) หลาย ตำแหน่งงาน

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 •   ดำเนินการแก้ไขปัญหาทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware และอุปกรณ์ต่อพ่วง Software
 • ควบคุม ดูแล Updateโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายในบริษัท ให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
 • ดำเนินการและประสานงาน การจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และการส่งซ่อมอุปกรณ์ เพื่อให้มีพร้อมใช้งานตลอดเวลา
 • ควบคุม และดูแลการใช้เครื่องโปรเจคเตอร์
 • ควบคุม และดูแลระบบ Network ของบริษัท
 • ควบคุม และดูแลระบบ เครื่องเสียง อุปกรณ์กระจายเสียง และเสียงตามสายของบริษัท
 • ควบคุม และดูแลระบบ ฐานข้อมูล ของบริษัท
 • ควบคุม และดูแลระบบ กล้องวงจรปิดของบริษัท
 • ดำเนินการ รับ-ส่ง อีเมลของบริษัท
 • รายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการทำงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายพิเศษ จากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย
 • อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ประมาณ  2-3 ปีขึ้นไป (ทางด้านสารสนเทศ)
 • สามารถเขียน แก้ไข และพัฒนาโปรแกรมคอมพิเตอร์และสร้างเว็บเพจได้
 • เข้าใจระบบฐานข้อมูล (Hardware , Software)

ประจำสาขา

สำนักงานใหญ่

อัตราเงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัทฯ

เวลาทำงาน

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00

สมัครงาน

พนักงานพัฒนาระบบ (Development) หลาย ตำแหน่งงาน

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 •   ออกแบบหน้าเว็บในส่วนต่างๆ ของแอพพลิเคชั่น / โปรแกรม
 •  พัฒนาแอพพลิเคชั่น บนโปรแกรม ตามแพลตฟอร์มขององค์กร เพื่อสนับสนุนการทำงานของแผนก ฝ่ายงานต่างๆ ภายในองค์กร
 •  แก้ไข ปรับปรุงแอพพลิเคชั่น / โปรแกรมต่างๆ ตามแพลตฟอร์มขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 •  ดูแลระบบ / งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 •  รายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการทำงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายพิเศษ จากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย
 • อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ประมาณ  1 ปีขึ้นไป (ทางด้านการพัฒนาระบบ)
 • สามารถเขียน แก้ไข และพัฒนาโปรแกรมคอมพิเตอร์และสร้างเว็บเพจได้
 • เข้าใจระบบฐานข้อมูล (Hardware , Software)

ประจำสาขา

สำนักงานใหญ่

อัตราเงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัทฯ

เวลาทำงาน

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00

สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ หลาย ตำแหน่งงาน

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้ผู้จัดการโครงการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2.วิเคราะห์ชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย เสนอต่อผู้จัดการโครงการ
3.ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน เสนอต่อผู้จัดการโครงการ
3.ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
4.แนะนำ ฝึกสอน อบรมพนักงาน เพื่อให้ปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงานควบคุมแนะนำให้พนักงาน ปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัย 
5.ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน 
เพื่อป้องกันการเกิดเหตุ และรายงานผล 
6.ประชุมประจำเดือน เพื่อรายงาน สถิติ การวิเคราะห์สาเหตุ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัย และปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
7.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 

คุณสมบัติ

1.ชาย
2.อายุ 30 ปีขึ้นไป
3.ปริญญาตรี สาขาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
4.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 3 - 10 ปี (ด้านการก่อสร้าง Oil & Gas)
5.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

ประจำสาขา

โครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ จ.ตาก

อัตราเงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัทฯ

เวลาทำงาน

วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00

สมัครงาน