ร่วมงานกับเรา

เรายังคงยึดมั่นในหลักการเดียวกันกับที่ บริษัทฯ ของเราก่อตั้งขึ้นเมื่อกว่า 37 ปีที่แล้ว  ให้บริการที่เหนือกว่าแก่ลูกค้าของเรา ให้ความปลอดภัยเป็นอันดับแรกสร้างโอกาสให้กับพนักงานของเรา มอบงานที่ยอดเยี่ยม มอบนวัตกรรมพิเศษ ชุมชน หลักการเหล่านี้รวมเราเป็นหนึ่ง บริษัท และชี้นำธุรกิจทุกด้านของเรา

ดาวน์โหลด - แบบฟอร์ม

Chief Financial Officer (CFO) / Assistant CFO หลาย ตำแหน่งงาน

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1.วางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านการเงิน การลงทุน และวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการเงิน
    ในอนาคต ให้เชื่อมโยงกับการเติบโตของธุรกิจบริษัทฯ
2.ควบคุม ดูแล บริหารจัดการด้านข้อมูลการเงิน และการบริหารการเงินในภาพรวม
    ทั้งภายในและภายนอก เช่น การวางแผนการลงทุน/สรรหาดอกเบี้ยที่เหมาะสม/
    รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้กับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงิน
    (สินทรัพย์บริษัท/วางแผนงบประมาณบริษัทฯ/ค่าใช้จ่ายบริษัทฯ การควบคุมสต๊อกคงเหลือ)
3.จัดหาแหล่งเงินทุน เพื่อรองรับการเติบโตทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งประโยชน์จาก
    ตลาดทุน และการวางแผนการลงทุนอย่างมีกลยุทธ์
4.ประสานงานและควบคุม ดูแลระบบบัญชีและการเงิน รวมถึงการตรวจสอบ
    รายงานทางบัญชี ให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5.การสื่อสารข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง (นักลงทุน หรือผู้ถือหุ้น)
   เพื่อสื่อสารความเข้าใจอันดี และให้เกิดความเชื่อมั่นต่อความมั่นคง
   และโอกาสเติบโตของบริษัทฯ ที่สะท้อนมูลค่าที่ราคาหุ้นบริษัทฯ

คุณสมบัติ

1.เพศชาย / หญิง
2.อายุ 35 ปีขึ้นไป
3.ปริญญาโท ขึ้นไป  สาขา บัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.มีประสบการณ์งานบริการงานบัญชี และการเงินอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์/กลต.
5.มีความรู้ด้านบัญชีการวิเคราะห์ทางการเงิน การศึกษาความเป็นไปได้ และประเมินมูลค่าทางธุรกิจ
6.วุฒิการศึกษาระดับมืออาชีพ เชื่อ CFA / CPA หรือเทียบเท่าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7.มีทักษะการบริหารและจัดการวิเคราะห์กลยุทธ์ได้ดี
8.มีความสามารถในการทำงานอย่างอิสระ หัวหน้าทีมมุ่งเน้นผลลัพธ์ด้วยทักษะการสื่อสารที่แข็งแกร่ง
9.ผ่านการอบรมหลักสูตรตามที่ กลต.กำหนด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
10.สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้เป็นอย่างดี
11.สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

ประจำสาขา

สำนักงานใหญ่

อัตราเงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัทฯ

เวลาทำงาน

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00

สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ หลาย ตำแหน่งงาน

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1.นำแผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาธุรกิจของฝ่าย มาจัดทำแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการพัฒนา และการเติบโตของธุรกิจ
2.ควบคุม การเตรียม การจัดทำข้อมูล สำหรับยื่นเสนองานโครงการต่างๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ
3.ทำการสรุปการยื่นขอเสนองาน โครงการต่างๆ พร้อมปัญหาและอุปสรรค ให้ผู้บริหารรับทราบประจำทุกเดือน

4.ควบคุม ดูแล บริหารงานในฝ่ายพัฒนาธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
5.
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
 

คุณสมบัติ

1.เพศชาย / เพศหญิง
2.อายุ 35 ปีขึ้นไป
3.ปริญญาตรี ขึ้นไป  สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด วิศวกรรม หรือทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
4.มีประสบการณ์ในการบริหารงาน 5 ปีขึ้นไป และผ่านงานด้านพัฒนาธุรกิจมาอย่างน้อย 3ปี
5.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานต่างๆ ได้อย่างดี
6.มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดีทั้งกับเพื่อนร่วมงาน และบุคคลภายนอก
7.สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้คล่อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
8.หากเคยผ่านงานบริษัทวิศวกรรมมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ประจำสาขา

สำนักงานใหญ่

อัตราเงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัทฯ

เวลาทำงาน

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00

สมัครงาน

วิศวกรโยธา หลาย ตำแหน่งงาน

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1.ศึกษาออกแบบงานด้านโยธาของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด (TOR)
2.ออกแบบงานโยธา ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและถูกต้องตามข้อกำหนดและกฎหมาย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.จัดทำ Specification Bill of Quantities, Cost Estimate ของงานโยธา ตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย
4.ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของการก่อสร้างโครงการ
5.รวมทั้งรายการประกอบแบบมาตรฐานอื่น ๆ
6.ปฏิบัติตามระบบบริหารคุณภาพที่บริษัทกำหนดอย่างเคร่งครัด
7.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1.เพศหญิง/ชาย
2.อายุ 25 ปีขึ้นไป
3.ป.ตรี  สาขาวิศวกรรมโยธา / ก่อสร้าง หรือสาขาอื่นๆเกี่ยวข้อง
4.มีประสบการณ์ด้านออกแบบโยธา 2 - 15 ปี
5.มีความรู้ความสามารถทางด้านงานโยธาด้านการควบคุมงานก่อสร้าง
6.สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้ดี​​​
7.มีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม (กว.)

ประจำสาขา

 สำนักงานใหญ่

อัตราเงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัทฯ

เวลาทำงาน

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00

สมัครงาน

วิศวกรเครื่องกล หลาย ตำแหน่งงาน

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • ศึกษาออกแบบงานด้านเครื่องกล ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด (TOR)
 • ทดสอบระบบปฎิบัติการของคลังน้ำมัน
 • ตรวจสอบงาน และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรม
 • ติดตามความคืบหน้า ของงานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • อายุ  30-45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีประสบการณ์ในสายงานวิศวกรเครื่องกล 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านคลังน้ำมัน Oil & Gas
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) 
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงาน