กิจกรรม CSR ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด  ได้จัดโครงการ "นักอนุรักษ์ สองมือหนึ่งใจ คืนชีวิตสู่ธรรมชาติ" นำโดยประธานกรรมการบริษัท พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน, ท่านที่ปรึกษา, คณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันปลูกป่าชายเลน และปล่อยพันธุ์ปลาทะเล เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ทั้งยังสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม และเห็นความสำคัญในการปกป้องสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระรามหก ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  เมื่อวันศุกร์ที่  23 สิงหาคม 2562 
กิจกรรม CSR ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร  วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562


พลตำรวจโท ประพันธ์ จันทร์เอม ผู้อำนวยการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
กล่าวต้อนรับทางคณะบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด


เจ้าหน้าที่อุทยานเปิดวิดีทัศน์ พร้อมบรรยายประวัติความเป็นมาของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร


เจ้าหน้าที่ CSR ของบริษัทฯ กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่อุทยานสิ่งแวดนานาชาติสิรินธร


ประธานกรรมการบริษัท พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ ขึ้นมอบเงินสนับสนุนให้กับมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานชาติสิรินธร
และพลตำรวจโท ประพันธ์ จันทร์เอม ผู้อำนวยการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม รับมอบ


ทางคณะบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน ณ ป้ายอุทยานฯ


ทางคณะบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ขึ้นรถเพื่อออกเดินทางไปทำกิจกรรม CSR


เจ้าหน้าที่อุทยานฯ อธิบายชนิดต้นไม้, อุปกรณ์ และวิธีการปลูก ให้กับทางคณะ


เจ้าหน้าที่อุทยานฯ อธิบายชนิดต้นไม้, อุปกรณ์ และวิธีการปลูก ให้กับทางคณะ


เจ้าหน้าที่อุทยานฯ อธิบายชนิดต้นไม้, อุปกรณ์ และวิธีการปลูก ให้กับทางคณะ


ประธานกรรมการบริษัท พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน พร้อมทั้งที่ปรึกษา และผู้บริหาร ถ่ายรูปร่วมกันก่อนเริ่มทำกิจกรรม


ทางคณะเดินทางเข้าสู่พื้นที่ปลูกป่าชายเลน  นำโดยประธานกรรมการบริษัท พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ


ทางคณะเดินทางเข้าสู่พื้นที่ปลูกป่าชายเลน


ทางคณะเดินทางเข้าสู่พื้นที่ปลูกป่าชายเลน


ทางคณะเดินทางเข้าสู่พื้นที่ปลูกป่าชายเลน


ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร ประสิทธิ์ เอี่ยมสำอาง และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิศวกรรม คุณถาวร จิตจง ร่วมกันปลูกป่าชายเลน


พนักงานบริษัท อินเด็กซ์ ฯ ร่วมกันปลูกป่าชายเลน


พนักงานบริษัท อินเด็กซ์ ฯ ร่วมกันปลูกป่าชายเลน


พนักงานบริษัท อินเด็กซ์ ฯ ร่วมกันปลูกป่าชายเลน


ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานโครงการชนาดใหญ่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ และ พนักงานบริษัท อินเด็กซ์ ฯ ร่วมกันปลูกป่าชายเลน


พนักงานบริษัท อินเด็กซ์ ฯ ร่วมกันปลูกป่าชายเลน


พื้นที่ป่าชายเลน


พื้นที่ป่าชายเลนเจ้าหน้าที่อุทยานฯ อธิบายพันธุ์ปลา และวิธีการปล่อยปลาที่ถูกต้อง ให้กับทางคณะ


ทางคณะบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ถ่ายรูปหมู่ร่วมกันก่อนทำกิจกรรม CSR ปล่อยพันธุ์ปลาทะเล


ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน และภรรยา ร่วมทำกิจกรรม CSR ปล่อยพันธุ์ปลาทะเล


พนักงานบริษัท อินเด็กซ์ ฯ ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาทะเล


พนักงานบริษัท อินเด็กซ์ ฯ ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาทะเล


พนักงานบริษัท อินเด็กซ์ ฯ ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาทะเล


ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิศวกรรม คุณ เบญจพลชัย และพนักงานบริษัท อินเด็กซ์ ฯ ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาทะเล


พนักงานบริษัท อินเด็กซ์ ฯ ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาทะเล


พนักงานบริษัท อินเด็กซ์ ฯ ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาทะเล


พนักงานบริษัท อินเด็กซ์ ฯ ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาทะเล


พนักงานบริษัท อินเด็กซ์ ฯ ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาทะเล