บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด มอบเงินจำนวน 100,000 บาท

เนื่องในวาระที่ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ครบรอบ 36 ปี ของการดำเนินธุรกิจด้านที่
ปรึกษางานวิศวกรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน มีความประสงค์มอบเงินบริจาคสมทบมูลนิธิไทยรัฐ
จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิไทยรัฐ ในการส่งเสริมสนับสนุน
ช่วยเหลือกิจกรรมด้านการศึกษา ส่งเสริมการค้นคว้า และวิจัยงานหนังสือพิมพ์ และเพื่อร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นเพื่อ
สาธารณประโยชน์ โดยมี คุณสราวุธ วัชรพล หัวหน้ากองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิไทยรัฐ
เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ในวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น.ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
มอบเงินจำนวน 100,000 บาท
ให้แก่ คุณสราวุธ วัชรพล หัวหน้ากองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิไทยรัฐ
โดยมี พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์, พล.อ.สุนัย สัมปัตตะวนิช, คุณสุรินทร์ โซนี่ ที่ปรึกษา,
คุณรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,เลขานุการบริษัทฯ
และคุณวรางคณา ณ ลำพูน ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร
เข้าร่วมในพิธีมอบนี้ด้วย ณ มูลนิธิไทยรัฐ
วันพุธที่ 11 กันยายน 2562