“ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม”

เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความรุนแรงส่งผลให้ประชาชนใน พื้นที่ได้รับความเดือดร้อน
ทั้งในด้านที่อยู่อาศัย ชีวิตความเป็นอยู่ และการประกอบอาชีพเป็นอย่างมาก ทางบริษัทฯ จึงได้บริจาค เงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
โดยสมทบเข้ากองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานรับมอบเงินบริจาค และเชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยสมทบเข้ากองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี
รัฐบาลได้จัดรายการพิเศษ “ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม”
ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเดินทางมาร่วมรับสายโทรศัพท์ผู้บริจาคในครั้งนี้ด้วย