งานเลี้ยงสังสรรค์วันคล้ายวันเกิดในเดือน กันยายน 2562

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด จัดงานเลี้ยงสังสรรค์วันเกิดให้กับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน กันยายน 2562 นี้ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทั้งยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร ซึ่งบริษัทฯได้เล็งเห็นความสำคัญและจัดกิจกรรมนี้เป็นประจำทุกเดือน ในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 7 บริษัท อินเด็กซ์ฯ (สำนักงานใหญ่) ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน กล่าวเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์วันเกิดประจำเดือนกันยายนผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบัญชีและการเงิน คุณนันท์นภัส คงรอด ขึ้นกล่าวอวยพรให้กับผู้บริหารและพนักงาน ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกันยายนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน ร้องเพลงวันเกิดร่วมกันกับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกันยายน

.

คณะผู้บริหารและพนักงาน ร้องเพลงวันเกิดร่วมกัน
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/เลขานุการบริษัทฯ คุณรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน ตัดเค้กวันเกิดผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกันยายน ร่วมกันตัดเค้กผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกันยายน ร่วมกันตัดเค้กประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน เดินทักทายพนักงานในงานเลี้ยงสังสรรค์วันเกิด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน  เดินทักทายพนักงานในงานเลี้ยงสังสรรค์วันเกิดผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/เลขานุการบริษัทฯ คุณรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน เดินทักทายพนักงานในงานเลี้ยงสังสรรค์วันเกิด     ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน เดินทักทายพนักงานในงานเลี้ยงสังสรรค์วันเกิดพนักงานควบคุมงบประมาณ คุณพรรณิภา กางถิ่น และ พนักงานประชาสัมพันธ์องค์กร คุณอธิป อ่วมอร่าม รับหน้าที่เป็นพิธีกร ในงานเลี้ยงสังสรรค์วันเกิดพนักงานพบปะสังสรรค์ และรับประทานอาหารร่วมกัน ในงานเลี้ยงสังสรรค์วันเกิด                      พนักงานพบปะสังสรรค์ และรับประทานอาหารร่วมกัน ในงานเลี้ยงสังสรรค์วันเกิด                      พนักงานพบปะสังสรรค์ และรับประทานอาหารร่วมกัน ในงานเลี้ยงสังสรรค์วันเกิด                      พนักงานพบปะสังสรรค์ และรับประทานอาหารร่วมกัน ในงานเลี้ยงสังสรรค์วันเกิด                      พนักงานพบปะสังสรรค์ และรับประทานอาหารร่วมกัน ในงานเลี้ยงสังสรรค์วันเกิด                      พนักงานพบปะสังสรรค์ และรับประทานอาหารร่วมกัน ในงานเลี้ยงสังสรรค์วันเกิด