พิธีฉลองครบรอบ 36 ปี บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

ท่านชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฉลองครบรอบ
36 ปี บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ในการดำเนินธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษา โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน
คณะกรรมการ ที่ปรึกษา คณะผู้บริหารและพนักงาน ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ จากภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมรามา การ์เด้นส์งานฉลองครบรอบ 36 ปี บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมรามา การ์เด้นส์งานฉลองครบรอบ 36 ปี บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมรามา การ์เด้นส์งานฉลองครบรอบ 36 ปี บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมรามา การ์เด้นส์
 


งานฉลองครบรอบ 36 ปี บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมรามา การ์เด้นส์ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิศวกรรม คุณถาวร จิตจง ผู้บริหารและพนักงาน ต้อนรับแขกที่มาร่วมงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานบริหาร ดร.พรลภัส ณ ลำพูน ท่านที่ปรึกษา คณะผู้บริหาร ต้อนรับแขกที่มาร่วมงานลงทะเบียนเข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 36 ปีประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ท่านชวน หลีกภัย ให้เกียรติร่วมงานฉลองครบรอบ 36 ปี และเขียนคำอวยพรประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ท่านชวน หลีกภัย ให้เกียรติร่วมงานฉลองครบรอบ 36 ปี และถ่ายภาพร่วมกับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน คณะกรรมการ และท่านที่ปรึกษา        


 

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ร่วมแสดงความยินดี กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน ในงานฉลองครบรอบ 36 ปี และถ่ายภาพร่วมกันประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน คณะกรรมการท่านที่ปรึกษา คณะผู้บริหาร ถ่ายภาพร่วมกับแขกที่มาแสดงความยินดีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน คณะกรรมการท่านที่ปรึกษา คณะผู้บริหาร ถ่ายภาพร่วมกับแขกที่มาแสดงความยินดีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน คณะกรรมการท่านที่ปรึกษา คณะผู้บริหาร ถ่ายภาพร่วมกับแขกที่มาแสดงความยินดีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน คณะกรรมการท่านที่ปรึกษา คณะผู้บริหาร ถ่ายภาพร่วมกับแขกที่มาแสดงความยินดีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน คณะกรรมการท่านที่ปรึกษา คณะผู้บริหาร ถ่ายภาพร่วมกับแขกที่มาแสดงความยินดีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน คณะกรรมการท่านที่ปรึกษา คณะผู้บริหาร ถ่ายภาพร่วมกับแขกที่มาแสดงความยินดีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน คณะกรรมการท่านที่ปรึกษา คณะผู้บริหาร ถ่ายภาพร่วมกับแขกที่มาแสดงความยินดีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน คณะกรรมการท่านที่ปรึกษา คณะผู้บริหาร ถ่ายภาพร่วมกับแขกที่มาแสดงความยินดีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน คณะกรรมการท่านที่ปรึกษา คณะผู้บริหาร ถ่ายภาพร่วมกับแขกที่มาแสดงความยินดีประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ท่านชวน หลีกภัย ให้เกียรติร่วมงานฉลองครบรอบ 36 ปีประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ท่านชวน หลีกภัย และ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ให้เกียรติร่วมงานฉลองครบรอบ 36 ปีผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,เลขานุการบริษัท คุณรัชวิชญ์ ณ ลำพูน
แสดงความขอบคุณ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ให้เกียรติร่วมงานฉลองครบรอบ 36 ปีภาพบรรยากาศในงานฉลองครบรอบ 36 ปี บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมรามา การ์เด้นส์ภาพบรรยากาศในงานฉลองครบรอบ 36 ปี บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมรามา การ์เด้นส์ภาพบรรยากาศในงานฉลองครบรอบ 36 ปี บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมรามา การ์เด้นส์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน กล่าวเปิดงานฉลองครบรอบ 36 ปีประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ท่านชวน หลีกภัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฉลองครบรอบ
36 ปี บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัดประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ท่านชวน หลีกภัย,ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน,
คณะกรรมการ รศ.ดร.โชติชัย เจริญงาน, ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร, คุณนิภา มากประดิษฐ์,
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานปฎิบัติการคุณสุชาติ เกตุจินากุล, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานบริหาร ดร.พรลภัส ณ ลำพูน
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท คุณรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน, ที่ปรึกษาสายงานพัฒนาธุรกิจ ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์,
กรรมการบริษัท/ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบัญชีและการเงิน คุณนันท์นภัส คงรอด,
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานโครงการขนาดใหญ่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ ถ่ายภาพร่วมกันบนเวที
ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ท่านชวน หลีกภัย,ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน,
คณะกรรมการ รศ.ดร.โชติชัย เจริญงาน, ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร, คุณนิภา มากประดิษฐ์,
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานปฎิบัติการคุณสุชาติ เกตุจินากุล, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานบริหาร ดร.พรลภัส ณ ลำพูน
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท คุณรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน, ที่ปรึกษาสายงานพัฒนาธุรกิจ ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์,
กรรมการบริษัท/ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบัญชีและการเงิน คุณนันท์นภัส คงรอด,
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานโครงการขนาดใหญ่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ ถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ท่านชวน หลีกภัย,
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน,
คณะกรรมการ และท่านที่ปรึกษา ถ่ายรูปร่วมกันบนเวทีประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ท่านชวน หลีกภัย,
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน,
คณะกรรมการ และท่านที่ปรึกษา ร่วมเฉลิมฉลองในงานครบรอบ 36 ปีประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ท่านชวน หลีกภัย,
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน,
กรรมการบริษัท คุณนิภา มากประดิษฐ์ ร่วมเฉลิมฉลองในงานครบรอบ 36 ปีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน,
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานบริหาร ดร.พรลภัส ณ ลำพูน,
ที่ปรึกษาสายงานพัฒนาธุรกิจ ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์
ร่วมเฉลิมฉลองในงานครบรอบ 36 ปีประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ท่านชวน หลีกภัย
ร่วมถ่ายภาพก่อนเดินทางกลับประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ท่านชวน หลีกภัย เดินทางกลับรูปถ่ายที่ระลึก สำหรับแขกที่มาร่วมงานฉลองครบรอบ 36 ปีของที่ระลึกหนังสือครบรอบ 36 ปี สำหรับแขกที่มาร่วมงานฉลองครบรอบ 36 ปีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน และที่ปรึกษาสายงานพัฒนาธุรกิจ ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์ ร่วมร้องเพลงบนเวที ให้กับพนักงานที่ปรึกษาสายงานพัฒนาธุรกิจ ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์ ร้องเพลงบนเวที ให้กับพนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน คณะกรรมการ ท่านที่ปรึกษา คณะผู้บริหารและพนักงาน ถ่ายภาพร่วมกัน
ในงานฉลองครบรอบ 36 ปี
ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมรามา การ์เด้นส์