งานเลี้ยงวันเกิดประจำเดือนตุลาคม 2562

          บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด จัดงานเลี้ยงสังสรรค์วันเกิดให้กับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนตุลาคม 2562 และในเดือนนี้ ท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประสงค์ให้มีการจัดเลี้ยงขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานที่ช่วยกันจัดงานฉลองบริษัทฯครบรอบ 36 ปี ร่วมในงานนี้ด้วย โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทั้งยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร ณ ห้องประชุมชั้น 7 บริษัท 'อินเด็กซ์ฯ (สำนักงานใหญ่) ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน กล่าวเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์วันเกิดประจำเดือนตุลาคม และงานเลี้ยงขอบคุณ
ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานที่ช่วยกันจัดงานฉลองบริษัทฯครบรอบ 36 ปี


ท่านที่ปรึกษา ดร.บุญเทพ นาเนกรังสรรค์ ขึ้นกล่าวอวยพรให้กับผู้บริหารและพนักงาน

ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนตุลาคม


ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน, ท่านที่ปรึกษา, กรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหารและพนักงาน

ร้องเพลงอวยพรวันเกิดร่วมกันกับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนนี้


ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน, ท่านที่ปรึกษา, กรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหารและพนักงาน

ร้องเพลงอวยพรวันเกิดร่วมกันกับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนนี้

รศ.ดร.โชติชัย เจริญงาม และผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนตุลาคม ร่วมกันเป่าเทียนวันเกิด

รศ.ดร.โชติชัย เจริญงาม และผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนตุลาคม ร่วมกันตัดเค้กวันเกิด


ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน, ท่านที่ปรึกษา, กรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหารและพนักงาน

ถ่ายภาพร่วมกับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนตุลาคม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน เดินทักทายท่านที่ปรึกษา, ผู้บริหาร


ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน เดินทักทายผู้บริหารและพนักงาน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน เดินทักทายผู้บริหารและพนักงาน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน เดินทักทายผู้บริหารและพนักงาน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน เดินทักทายผู้บริหารและพนักงาน

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิศวกรรม คุณถาวร จิตจง และ

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมงบประมาณ คุณธัญทิพย์ เนตรอนุวัฒน์ ร่วมร้องเพลงในงานวันเกิด


ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ คุณชุมพล สังชปรีชา ร่วมร้องเพลงในงานวันเกิด


พนักงานพบปะสังสรรค์ และรับประทานอาหารร่วมกัน ในงานเลี้ยงสังสรรค์วันเกิด

พนักงานพบปะสังสรรค์ และรับประทานอาหารร่วมกัน ในงานเลี้ยงสังสรรค์วันเกิด


พนักงานพบปะสังสรรค์ และรับประทานอาหารร่วมกัน ในงานเลี้ยงสังสรรค์วันเกิด


พนักงานพบปะสังสรรค์ และรับประทานอาหารร่วมกัน ในงานเลี้ยงสังสรรค์วันเกิด