ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ได้จัดหลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย พร้อมทบทวนการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่ และช่วยลดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ครั้งนี้จัดขึ้น ในวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ บริษัท อินเด็กซ์ฯ (สำนักงานใหญ่)



ผู้จัดการฝ่ายบุคคล คุณวิลาวัลย์  พรหมอุปถัมภ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน



ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน กล่าวเปิดงาน



วิทยากร จ.ส.ต.ทองปอน ลัดหนองขี บรรยายแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย




วิทยากร จ.ส.ต.ทองปอน ลัดหนองขี บรรยายแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย



ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน,
คณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ



วิทยากร จ.ส.ต.ทองปอน ลัดหนองขี อธิบายชนิดของถังดับเพลิง



วิทยากร จ.ส.ต.ทองปอน ลัดหนองขี
สาธิตวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย



จำลองสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้



จำลองสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้



ฝึกซ้อมอพยพหนีภัย



ฝึกซ้อมอพยพหนีภัย



ฝึกซ้อมอพยพหนีภัย



ฝึกซ้อมอพยพหนีภัย



ฝึกซ้อมอพยพหนีภัย



ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิง, อุปกรณ์ดับเพลิง, ภาคสนาม



ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิง, อุปกรณ์ดับเพลิง, ภาคสนาม



ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิง, อุปกรณ์ดับเพลิง, ภาคสนาม



ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิง, อุปกรณ์ดับเพลิง, ภาคสนาม



ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิง, อุปกรณ์ดับเพลิง, ภาคสนาม



ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิง, อุปกรณ์ดับเพลิง, ภาคสนาม



ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิง, อุปกรณ์ดับเพลิง, ภาคสนาม



ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิง, อุปกรณ์ดับเพลิง, ภาคสนาม



ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิง, อุปกรณ์ดับเพลิง, ภาคสนาม



ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิง, อุปกรณ์ดับเพลิง, ภาคสนาม



ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิง, อุปกรณ์ดับเพลิง, ภาคสนาม



ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิง, อุปกรณ์ดับเพลิง, ภาคสนาม




ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิง, อุปกรณ์ดับเพลิง, ภาคสนาม



วิทยากร, คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท อินเด็กซ์ฯ
ถ่ายรูปหมู่ร่วมกันหลังจบหลักสูตร