งานเลี้ยงวันเกิดประจำเดือนธันวาคม 2562

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด จัดงานเลี้ยงสังสรรค์วันเกิดให้กับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคม โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้พบปะสังสรรค์ รับประทานอาหาร ร้องเพลง และแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทั้งยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร ณ ห้องประชุมชั้น 7 บริษัท อินเด็กซ์ฯ (สำนักงานใหญ่) ในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน กล่าวเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์
วันเกิดประจำเดือนธันวาคมกรรมการบริษัท รองศาสตราจารย์ ดร.โชติชัย เจริญงาม

ขึ้นกล่าวอวยพรให้กับผู้บริหารและพนักงาน
ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคมประธานกรรมการบริษัท พล.อ.วุฒินันท์ ลีลายุทธ

และผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคม ร่วมกันร้องเพลงวันเกิดประธานกรรมการบริษัท พล.อ.วุฒินันท์ ลีลายุทธ
และผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคม ร่วมกันเป่าเทียนวันเกิด
 


ประธานกรรมการบริษัท พล.อ.วุฒินันท์ ลีลายุทธ
และผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคม ร่วมกันตัดเค้กวันเกิดผู้จัดการฝ่ายควบคุมงบประมา
ณ คุณธัญทิพย์ เนตรอนุวัฒน์
และผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคม ร่วมกันตัดเค้กวันเกิดพนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิ
ดในเดือนธันวาคม ตัดเค้กวันเกิดพนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิ
ดในเดือนธันวาคม ตัดเค้กวันเกิดพนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิ
ดในเดือนธันวาคม ตัดเค้กวันเกิดพนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิ
ดในเดือนธันวาคม ตัดเค้กวันเกิดประธานกรรมการบริษัท พล.อ.วุฒินันท์ ลีลายุทธ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน,
ท่านที่ปรึกษา, คณะกรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงานร่วมร้องเพลงในงา
นวันเลี้ยงสังสรรค์วันเกิดประธานกรรมการบริษัท พล.อ.วุฒินันท์ ลีลายุทธ

ร่วมร้องเพลงในงานวันเลี้ยงสังสรรค์วันเกิดภาพบรรยากาศในงานวันเลี้ยงส
ังสรรค์วันเกิดประจำเดือนธันวาคมภาพบรรยากาศในงานวันเลี้ยงสังสรรค์วันเกิดประจำเดือนธันวาคมภาพบรรยากาศในงานวันเลี้ยงส
ังสรรค์วันเกิดประจำเดือนธันวาคมภาพบรรยากาศในงานวันเลี้ยงส
ังสรรค์วันเกิดประจำเดือนธันวาคมภาพบรรยากาศในงานวันเลี้ยงส
ังสรรค์วันเกิดประจำเดือนธันวาคมภาพบรรยากาศในงานวันเลี้ยงส
ังสรรค์วันเกิดประจำเดือนธันวาคมภาพบรรยากาศในงานวันเลี้ยงส
ังสรรค์วันเกิดประจำเดือนธันวาคมภาพบรรยากาศในงานวันเลี้ยงส
ังสรรค์วันเกิดประจำเดือนธันวาคมภาพบรรยากาศในงานวันเลี้ยงส
ังสรรค์วันเกิดประจำเดือนธันวาคมผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บร
ิหารสายงานพัฒนาธุรกิจ คุณชุมพล สังขปรีชา
ร่วมร้องเพลงในงานเลี้ยงสังสรรค์วันเกิดพนักงาน ร่วมร้องเพลงในงานเลี้ยงสังสรรค์วันเกิดผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ คุณลลินา ช่วยชาติ
ร่วมร้องเพลงในงานเลี้ยงสังสรรค์วันเกิดพนักงาน ร่วมร้องเพลงในงานเลี้ยงสังสรรค์วันเกิด
 พนักงาน ร่วมร้องเพลงในงานเลี้ยงสังสรรค์วันเกิดภาพบรรยากาศในงานวันเลี้ยงสังสรรค์วันเกิดประจำเดือนธันวาคมภาพบรรยากาศในงานวันเลี้ยงส
ังสรรค์วันเกิดประจำเดือนธันวาคม