">

ระบบขนส่งทางราง

งานบริหารโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (หัวลำโพง - บางแค และเตาปูน – ท่าพระ)
งานบริหารโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (หัวลำโพง - บางแค และเตาปูน – ท่าพระ)
( การออกแบบรายละเอียด, งานวางแผนแม่บทและการสำรวจ )
งานศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่ เพื่อการท่องเที่ยวเส้นทาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี - พังงา - ภูเก็ต
งานศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่ เพื่อการท่องเที่ยวเส้นทาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี - พังงา - ภูเก็ต
( การออกแบบรายละเอียด )
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง
( งานวางแผนแม่บทและการสำรวจ, การออกแบบรายละเอียด )