สัมภาษณ์พิเศษ ผศ.ดร.พรรณเชษฐ ณ ลำพูน ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ