INDEX Careers

We remain true to the same principles on which our company was providing superior service to our clients, putting safety first, creating opportunities for our people, delivering exceptional work, fostering innovation, acting with integrity, and strengthening our communities. These tenets unite us as one company, and guide every aspect of our business.

Application form download

หลาย Position

Apple : hr@index.co.th or Call 02-532-3623-33 ext. 303,310

Site Engineer หลาย Position

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1.ศึกษาออกแบบงานด้านโยธาของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด (TOR)
2.ออกแบบงานโยธา ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและถูกต้องตามข้อกำหนดและกฎหมาย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.จัดทำ Specification Bill of Quantities, Cost Estimate ของงานโยธา ตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย
4.ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของการก่อสร้างโครงการ
5.รวมทั้งรายการประกอบแบบมาตรฐานอื่น ๆ
6.ปฏิบัติตามระบบบริหารคุณภาพที่บริษัทกำหนดอย่างเคร่งครัด
7.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1.เพศหญิง/ชาย
2.อายุ 25 ปีขึ้นไป
3.ป.ตรี  สาขาวิศวกรรมโยธา / ก่อสร้าง หรือสาขาอื่นๆเกี่ยวข้อง
4.มีประสบการณ์ด้านออกแบบโยธา 2 - 10 ปี
5.มีความรู้ความสามารถทางด้านงานโยธาด้านการควบคุมงานก่อสร้าง
6.สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้ดี​​​

ประจำสาขา

 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวฯ

อัตราเงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัทฯ

เวลาทำงาน

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00

Apple : hr@index.co.th or Call 02-532-3623-33 ext. 303,310

หลาย Position

Apple : hr@index.co.th or Call 02-532-3623-33 ext. 303,310

หลาย Position

Apple : hr@index.co.th or Call 02-532-3623-33 ext. 303,310

หลาย Position

Apple : hr@index.co.th or Call 02-532-3623-33 ext. 303,310

พนักงานขับรถยนต์ (ส่วนกลาง) หลาย Position

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1.ขับรถยนต์ส่วนกลางของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย และดูแลบำรุงรักษา ตลอดจนทำความสะอาดรถยนต์ของบริษัทให้พร้อมใช้งาน
2.ตรวจเช็คสภาพรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และรายงานหัวหน้าแผนกธุรการบริการทุกครั้ง หากพบสิ่งผิดปกติ หรือกรณีอุบัติเหตุ
3.ดำเนินการตรวจเช็ครถยนต์ทุกๆ วันแรกของสัปดาห์ และแจ้งพนักงานธุรการบริการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
4.ปฏิบัติหน้าที่ขับรถด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท และถึงจุดหมายปลายทางตามกำหนดระยะเวลาด้วยความปลอดภัย และไม่ถูกร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ
5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และ ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
6.ปฏิบัติตามระบบบริหารคุณภาพที่บริษัทกำหนดอย่างเคร่งครัด

คุณสมบัติ

1.เพศชาย
2.อายุ 25 ปีขึ้นไป
3.วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
4.มีประสบการณ์ด้านการขับรถยนต์ทุกประเภท ขับได้ทั้ง 2 ระบบคือ เกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติ
5.มีใบอนุญาติขับรถยนต์ และ รู้จักเส้นทาง

ประจำสาขา

สำนักงานใหญ่

อัตราเงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัทฯ

เวลาทำงาน

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00

Apple : hr@index.co.th or Call 02-532-3623-33 ext. 303,310

ช่างเทคนิคควบคุมงานโยธา หลาย Position

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1.ควบคุมงานตรวจสอบงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
2.ควบคุมตรวจสอบงานถนน
3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโครงการฯ
4.รายงานปัญหา อุปสรรค และความก้าวหน้าให้ผู้จัดการโครงการทราบ
5.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1.เพศชาย
2.อายุ 28 ปีขึ้นไป
3.วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาการก่อสร้าง
4.มีประสบการณ์ทางด้านควบคุมงานสนาม 
5.มีประสบการณ์ทางด้านก่อสร้างถนน-อาคาร 5 ปีขึ้นไป
6.ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมวิศวกรรมได้ เขียนแบบ AUTO CAD ได้
7.สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (จ.ตาก)​​​

ประจำสาขา

โครงการควบคุมการก่อสร้างถนนผังเมืองรวมเมืองแม่สอด จ.ตาก

อัตราเงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัทฯ

เวลาทำงาน

วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00

Apple : hr@index.co.th or Call 02-532-3623-33 ext. 303,310

พนักงานธุรการสำนักงานสนาม หลาย Position

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1.จัดทำเอกสารเบิก - จ่ายเงิน และเงินสดย่อยของโครงการ
2.จัดทำเอกสารเพื่อขอจัดชื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในโครงการ
3.จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้ (Invoice) กับหน่วยงานภายนอกโครงการ
4.จัดทำเอกสาร และประสานการขอจัดจ้างผู้รับจ้างช่วง
5.ควบคุม ตรวจสอบ ดูแลทรัพย์สินของโครงการ และรายงานเมื่อมีการชำรุดเสียหาย
6.ประสานงานโครงการกับส่วนงานอื่นๆ  เพื่อให้งานดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
7.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1.หญิง
2.อายุ 25 ปีขึ้นไป
3.ปวส. - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4.มีประสบการณ์ด้านธุรการงานก่อสร้าง 1-2  ปีขึ้นไป
5.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-Office (Word, Excel, Powerpoint) ได้เป็นอย่างดี

ประจำสาขา

โครงการออกแบบและก่อสร้างสถานีระบบเติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง

อัตราเงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัทฯ

เวลาทำงาน

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00

Apple : hr@index.co.th or Call 02-532-3623-33 ext. 303,310

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หลาย Position

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้ผู้จัดการโครงการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2.วิเคราะห์ชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย เสนอต่อผู้จัดการโครงการ
3.ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน เสนอต่อผู้จัดการโครงการ
3.ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
4.แนะนำ ฝึกสอน อบรมพนักงาน เพื่อให้ปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงานควบคุมแนะนำให้พนักงาน ปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัย 
5.ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน 
เพื่อป้องกันการเกิดเหตุ และรายงานผล 
6.ประชุมประจำเดือน เพื่อรายงาน สถิติ การวิเคราะห์สาเหตุ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัย และปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
7.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 

คุณสมบัติ

1.ชาย/หญิง
2.30 - 35 ปีขึ้นไป
3.ปริญญาตรี สาขาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
4.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 1 - 3 ปี (ด้านการก่อสร้าง)
5.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

ประจำสาขา

โครงการออกแบบและก่อสร้างสถานีระบบเติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง

อัตราเงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัทฯ

เวลาทำงาน

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00

Apple : hr@index.co.th or Call 02-532-3623-33 ext. 303,310
The company has established a privacy policy that requires the consent of the users on the Company’s website. The collected information will be used to develop and improve the website. Additional or