ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ในเดือน สิงหาคม

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร.วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ กรรมการบริหาร พร้อมผู้บริหาร ที่ปรึกษา และ พนักงาน ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานกรรมการบริหาร ที่ครบรอบวันเกิดในเดือน สิงหาคม นี้ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม ให้กับองค์กร และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานบริษัท โดยจัดขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)