บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ได้รับการยอมรับและความน่าเชื่อถือเชื่อถือจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

 • สำนักการระบายนน้ำ กรุงเทพมหานคร
 • กรมช่างโยธาทหารเรือ
 • กรมท่าอากาศยาน
 • บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
 • การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • กรมชลประทาน
 • กรมเจ้าท่า
 • กรมโยธาธิการและผังเมือง
 • การประปานครหลวง
 • กรุงเทพมหานคร
 • สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด
 • บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด
 • กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
 • สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)
 • สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • BTS Skytrain
 • บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด
 • บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • EXAT
 • กรมทางหลวง
 • กรมชลประทาน
 • การไฟฟ้า
 • บริษัท โกลเบิลแอโร่แอสโซซิเอทส์ จำกัด
 • บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)