IND บำรุงขวัญกำลังใจ แด่ทหารไทยผู้เสียสละ

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND นำโดย คุณรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน (5 จากขวา) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณวรางคณา ณ ลำพูน (4 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร เป็นตัวแทนบริษัทฯ
มอบเงินสนับสนุนให้แก่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก มูลค่า 50,000 บาท และของอุปโภคสำหรับเยี่ยมบำรุงขวัญผู้ป่วยทหารผ่านศึก จำนวน 70 ชุด
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลและสร้างขวัญกำลังใจแก่ทหารไทยที่ได้เสียสละชีวิตเพื่อดูแลปกป้องบ้านเมือง ให้มีกำลังใจฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย และจิตใจ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรม CSR ภายใต้โครงการ “IND บำรุงขวัญกำลังใจ แด่ทหารไทยผู้เสียสละ” โดยมี ทันตแพทย์ วรกิจ ไวทยะวานิชกุล (5 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ให้การต้อนรับทางคณะ และรับมอบ