Vision and Mission

วิสัยทัศน์องค์กร (Corporate Vision) 

  1. อินเด็กซ์ฯ มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำธุรกิจวิศวกรรมที่ปรึกษา (Leading Engineering Consultancy) ให้บริการครบวงจรสำหรับงานที่เกี่ยวข้องโครงสร้างพื้นฐานทุกภาคและทุกระบบ  ให้บริการตั้งแต่ต้นน้ำคือการศึกษาและออกแบบเชิงหลักการ (Feasibility Study and Conceptual Design)  กลางน้ำคือ การออกแบบรายละเอียดด้านวิศวกรรม (Engineering Detailed Design) ไปจนถึง ปลายน้ำ คือ การบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างโครงการ (Project Management and Construction Supervision) รวมไปถึงการพัฒนาต่อยอดและร่วมลงทุน (Development and Investment)
  2. อินเด็กซ์ฯ มุ่งมั่นในการให้บริการธุรกิจแบบเติบโตยั่งยืน (Sustainable Growth) โดยตอบสนองให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด (Complete satisfaction) ให้ความสำคัญต่อการบริการหลังการขายและรับผิดชอบต่อผลงานที่ให้ลูกค้า
  3. อินเด็กซ์ฯ มุ่งมั่นในการเป็นผู้ประกอบการให้บริการวิชาชีพ (Professional Service Provider) ที่จัดวางฐานรากองค์กรที่แข็งแรง  และสนับสนุนพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรอันมีค่ายิ่งต่อความสำเร็จขององค์กร ให้มีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) อย่างมั่นคงถาวร และได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการที่น่าพอใจและอยู่ในระดับแนวหน้าของภาคธุรกิจเดียวกัน
  4. อินเด็กซ์ฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้ได้กำไรตามเป้าหมายที่ให้ไว้กับผู้ถือหุ้นภายใต้การบริหารธุรกิจแบบมีธรรมาภิบาล (Good Governance)   และสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นที่ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจต่อบริษัทฯ อย่างยุติธรรมตามสภาพผลประกอบการ  พร้อมทั้งคืนกำไรสู่สังคมและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการของบริษัทฯ ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR)

พันธกิจองค์กร (Corporate Mission) 

อินเด็กซ์ฯ วางเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่สำคัญ 3 ภาคในช่วงระยะเวลา 20 ปีข้างหน้า (2020-2040) ประกอบด้วย
  • ภาคให้บริการที่ปรึกษาวิศวกรรม (Engineering Consultancy Service Provider)
  • ภาคพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Developer)
  • ภาคพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Developer)
อินเด็กซ์ฯ ตั้งเป้าหมายในการเข้าร่วมในการดำเนินธุรกิจ 3 ภาคข้างต้น ตามลำดับความสำคัญในประสบการณ์และผลงาน ที่อินเด็กซ์ฯ ได้สร้างสะสมไว้ ดังนี้
  1. ภาคให้บริการที่ปรึกษาวิศวกรรม ตั้งแต่การศึกษาและออกแบบเบื้องต้น  ออกแบบรายละเอียดวิศวกรรม  บริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างโครงการ  ในโครงการหลักที่สำคัญของประเทศทุกระบบ  ได้แก่  ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและรถไฟ (MRT and Railway)  ระบบทางด่วนและถนน (Expressway and Highway)  ท่าอากาศยาน (Airport)  ท่าเรือ (Port)  ระบบขนส่งสินค้า (Freight)  และ ระบบขนส่งน้ำมันทางท่อ (Fuel Pipe Transport) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  2. ภาคพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกระบบของรัฐ ในรูปแบบร่วมทุน (Joint Venture)  กับบริษัทรับจ้างก่อสร้าง ที่มีความชำนาญเฉพาะทาง (Specialized Contractor) และ นักลงทุน (Investor)  ภายใต้นโยบายการร่วมลงทุนของเอกชนในโครงการของรัฐ (Public Private Partnership)  ทั้งในรูปแบบโครงการที่แตกต่างกัน  ออกแบบพร้อมก่อสร้าง (Design and Build) วิศวกรรมพร้อมจัดหาและก่อสร้าง (Engineering Procurement Construction) และ การรับสัมปทานโครงการ (Concession)
  3. ภาคพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในรูปแบบการร่วมลงทุนหรือการบริหารโครงการของโครงการพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate) และ นิคมอุตสาหกรรม (Industrial Estate) ที่มีศักยภาพต่อการลงทุนและแนวโน้มความสำเร็จเห็นได้ชัดเจน ​