Vision and Mission

วิสัยทัศน์องค์กร (Corporate Vision) 

            เป็นบริษัทชั้นนำด้านวิศวกรรมที่ปรึกษา มุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจออกแบบพร้อมก่อสร้าง และการลงทุนโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน และอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร

พันธกิจองค์กร (Corporate Mission) 

  1. พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมและนวัตกรรมการบริหารจัดการโครงการ
  2. ขยายธุรกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ด้วยงานที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่ดีสำหรับผู้ถือหุ้น
  3. สร้างผลงานที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม มีความรับผิดชอบชุมชน และดูแลสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม
  4. สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานเพื่อการทำงานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง และให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานในองค์กรทุกคน