ร่วมงานกับเรา

เรายังคงยึดมั่นในหลักการเดียวกันกับที่ บริษัทฯ ของเราให้บริการที่เหนือกว่าแก่ลูกค้าของเรา ให้ความปลอดภัยเป็นอันดับแรกสร้างโอกาสให้กับพนักงานของเรา มอบงานที่ยอดเยี่ยม มอบนวัตกรรมพิเศษ ชุมชน หลักการเหล่านี้รวมเราเป็นหนึ่ง บริษัท และชี้นำธุรกิจทุกด้านของเรา

ดาวน์โหลด - แบบฟอร์ม

วิศวกรเครื่องกล หลาย ตำแหน่งงาน

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1. รับผิดชอบงานวิศวกรรมเครื่องกลของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ศึกษาออกแบบงานด้านเครื่องกล ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดเงื่อนไข (TOR) และถูกต้องตามข้อกำหนดและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ควบคุม ดูแลงานก่อสร้างด้านเครื่องกล งานท่อ งานอุโมงค์ส่งน้ำ ของการประปานครหลวง
4. ทดสอบระบบปฏิบัติการ ของการส่งน้ำ การระบายน้ำ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
5. จัดทำ Specification Bill of Quantities, Cost Estimate ของงานเครื่องกล ตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งรายการประกอบแบบมาตรฐานอื่นๆ
6. ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของการก่อสร้างโครงการ
7. ปฏิบัติตามระบบบริหารคุณภาพที่บริษัทกำหนดอย่างเคร่งครัด
8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1. เพศชาย
2. อายุ 30 ปีขึ้นไป
3. ป.ตรีขึ้นไป  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
4. มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานเครื่องกล  5 - 7 ปีขึ้นไป
5. มีความรู้ความสามารถทางด้านงานไฟฟ้า ด้านการควบคุมงานก่อสร้างคลังน้ำมัน Oil & Gas / งานท่อ / งานอุโมงค์
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องวิศวกรรมได้ดี
7. มีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม (กว.)

ประจำสาขา

 โครงการควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ การประปานครหลวง (บางเขน กรุงเทพมหานคร)

อัตราเงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัทฯ

เวลาทำงาน

วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00

 

ส่งรายละเอียดมาที่ : hr@index.co.th หรือสอบถาม 02-532-3623-33 ต่อ 303,310

วิศวกรโยธา หลาย ตำแหน่งงาน

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1.ศึกษาออกแบบงานด้านโยธาของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด (TOR)
2.ออกแบบงานโยธา ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและถูกต้องตามข้อกำหนดและกฎหมาย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.จัดทำ Specification Bill of Quantities, Cost Estimate ของงานโยธา ตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย
4.ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของการก่อสร้างโครงการ
5.รวมทั้งรายการประกอบแบบมาตรฐานอื่น ๆ
6.ปฏิบัติตามระบบบริหารคุณภาพที่บริษัทกำหนดอย่างเคร่งครัด
7.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1.เพศหญิง/ชาย
2.อายุ 25 ปีขึ้นไป
3.ป.ตรี  สาขาวิศวกรรมโยธา / ก่อสร้าง หรือสาขาอื่นๆเกี่ยวข้อง
4.มีประสบการณ์ด้านออกแบบโยธา 2 - 15 ปี
5.มีความรู้ความสามารถทางด้านงานโยธาด้านการควบคุมงานก่อสร้าง
6.สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้ดี​​​
7.มีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม (กว.)

ประจำสาขา

 สำนักงานใหญ่

อัตราเงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัทฯ

เวลาทำงาน

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00

ส่งรายละเอียดมาที่ : hr@index.co.th หรือสอบถาม 02-532-3623-33 ต่อ 303,310

วิศวกรไฟฟ้า หลาย ตำแหน่งงาน

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1. รับผิดชอบงานวิศวกรรมไฟฟ้าของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ศึกษาออกแบบงานด้านระบบไฟฟ้า ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดเงื่อนไข (TOR) และถูกต้องตามข้อกำหนดและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ควบคุม ดูแลงานก่อสร้างงานระบบไฟฟ้า และการทดสอบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
4. จัดทำ Specification Bill of Quantities, Cost Estimate ของงานไฟฟ้า ตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งรายการประกอบแบบมาตรฐานอื่นๆ
5. ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของการก่อสร้างโครงการ
6. ปฏิบัติตามระบบบริหารคุณภาพที่บริษัทกำหนดอย่างเคร่งครัด
7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1. เพศหญิง / ชาย
2. อายุ 30 ปีขึ้นไป
3. ป.ตรีขึ้นไป  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / ไฟฟ้ากำลัง
4. มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานระบบไฟฟ้า  5 - 7 ปีขึ้นไป
5. มีความรู้ความสามารถทางด้านงานไฟฟ้า ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องวิศวกรรมได้ดี
7. มีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม (กว.)

ประจำสาขา

 สำนักงานใหญ่

อัตราเงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัทฯ

เวลาทำงาน

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00

ส่งรายละเอียดมาที่ : hr@index.co.th หรือสอบถาม 02-532-3623-33 ต่อ 303,310

ผู้ช่วยเลขานุการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หลาย ตำแหน่งงาน

หน้าที่และรายละเอียดของงาน​

 • รับเอกสารเสนอเซ็นภายในและภายนอกบริษัท ฯ ตรวจสอบเอกสารก่อนนำเสนอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาลงนาม
 • ลงบันทึกการนัดหมายงาน กับบุคคลภายในและภานนอกบริษัท
 • ติดต่อประสายงานกับหน่วยงานด้านต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน และนำเสนอ
 • ต้อนรับแขกของท่านประธาน ฯ และผู้มาติดต่องาน
 • จัดเตรียมข้อมุลการประชุม บันทึกและสรุปการประชุม และดูแลเอกสารต่างๆของผู้บริหารให้เป็นระบบ ระเบียบ
 • จัดทำทะเบียนกรรมการบริษัท
 • ประสานงานกับสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ประสานงานกับผู้ถือหุ้น
 • เตรียมข้อมูลสำคัญประกอบการประชุม เช่น ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น หรือข้อมูลสำคัญที่ต้องแจ้งให้ผู้บริหารรับทราบ
 • สรุปรายงานการประชุม
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย​

คุณสมบัติ​​

 •  เพศหญิง
 •  อายุ 28 ปีขึ้นไป
 •  ปริญญาตรี ขึ้นไป  ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 •  มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานบริหาร งานเลขานุการ 3 ปีขึ้นไป
 •  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานต่างๆ ได้อย่างดี
 •  มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดีทั้งกับเพื่อนร่วมงาน และบุคคลภายนอก
 •  สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้คล่อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 •  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานต่างๆ ได้อย่างดี
 •  พร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ และต้องมีความกระตือรือล้น ทำงานเชิงรุก ชอบงานท้าทายความสามารถ
 •  กล้าแสดงออก และรักงานบริการ
 •  มีความรู้ด้านกฎหมาย เกี่ยวกับ Corporate Laws และ Securities Laws  จะพิจารณาเป็นพิเศษ​
ส่งรายละเอียดมาที่ : hr@index.co.th หรือสอบถาม 02-532-3623-33 ต่อ 303,310

พนักงานสารสนเทศ (IT Support) หลาย ตำแหน่งงาน

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 •   ดำเนินการแก้ไขปัญหาทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware และอุปกรณ์ต่อพ่วง Software
 • ควบคุม ดูแล Updateโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายในบริษัท ให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
 • ดำเนินการและประสานงาน การจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และการส่งซ่อมอุปกรณ์ เพื่อให้มีพร้อมใช้งานตลอดเวลา
 • ควบคุม และดูแลการใช้เครื่องโปรเจคเตอร์
 • ควบคุม และดูแลระบบ Network ของบริษัท
 • ควบคุม และดูแลระบบ เครื่องเสียง อุปกรณ์กระจายเสียง และเสียงตามสายของบริษัท
 • ควบคุม และดูแลระบบ ฐานข้อมูล ของบริษัท
 • ควบคุม และดูแลระบบ กล้องวงจรปิดของบริษัท
 • ดำเนินการ รับ-ส่ง อีเมลของบริษัท
 • รายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการทำงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายพิเศษ จากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย
 • อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ประมาณ  2-3 ปีขึ้นไป (ทางด้านสารสนเทศ)
 • สามารถเขียน แก้ไข และพัฒนาโปรแกรมคอมพิเตอร์และสร้างเว็บเพจได้
 • เข้าใจระบบฐานข้อมูล (Hardware , Software)

ประจำสาขา

สำนักงานใหญ่

อัตราเงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัทฯ

เวลาทำงาน

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00

ส่งรายละเอียดมาที่ : hr@index.co.th หรือสอบถาม 02-532-3623-33 ต่อ 303,310

พนักงานขับรถยนต์ (ส่วนกลาง) หลาย ตำแหน่งงาน

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1.ขับรถยนต์ส่วนกลางของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย และดูแลบำรุงรักษา ตลอดจนทำความสะอาดรถยนต์ของบริษัทให้พร้อมใช้งาน
2.ตรวจเช็คสภาพรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และรายงานหัวหน้าแผนกธุรการบริการทุกครั้ง หากพบสิ่งผิดปกติ หรือกรณีอุบัติเหตุ
3.ดำเนินการตรวจเช็ครถยนต์ทุกๆ วันแรกของสัปดาห์ และแจ้งพนักงานธุรการบริการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
4.ปฏิบัติหน้าที่ขับรถด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท และถึงจุดหมายปลายทางตามกำหนดระยะเวลาด้วยความปลอดภัย และไม่ถูกร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ
5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และ ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
6.ปฏิบัติตามระบบบริหารคุณภาพที่บริษัทกำหนดอย่างเคร่งครัด

คุณสมบัติ

1.เพศชาย
2.อายุ 25 ปีขึ้นไป
3.วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
4.มีประสบการณ์ด้านการขับรถยนต์ทุกประเภท ขับได้ทั้ง 2 ระบบคือ เกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติ
5.มีใบอนุญาติขับรถยนต์ และ รู้จักเส้นทาง

ประจำสาขา

สำนักงานใหญ่

อัตราเงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัทฯ

เวลาทำงาน

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00

ส่งรายละเอียดมาที่ : hr@index.co.th หรือสอบถาม 02-532-3623-33 ต่อ 303,310

ช่างเทคนิคเครื่องกล หลาย ตำแหน่งงาน

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1.ควบคุมงาน ตรวจสอบงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ
2.ควบคุม ตรวจสอบ การทำงานของเครื่องจักร
3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโครงการฯ
4.รายงานปัญหา อุปสรรค และความก้าวหน้าให้ผู้จัดการโครงการทราบ
5.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1.เพศชาย
2.อายุ 22 ปีขึ้นไป
3.วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล / ออกแบบเครื่องกล 
4.มีประสบการณ์ทางด้านควบคุมงานสนาม 1 ปีขึ้นไป
5.ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
6.ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมวิศวกรรมได้ เขียนแบบ AUTO CAD ได้
7.สามารถปฏิบัติงาน ณ โครงการที่กำหนด

 

ประจำสาขา

อุโมงค์ส่งน้ำ 
A แนวคลองมหาสวัสดิ์ - จากโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ถึง ถนนราชพฤกษ์พร้อมหอปรับแรงดัน  (ตลิ่งชัน)
B แนวถนนราชพฤกษ์ - จากคลองมหาสวัสดิ์ ถึง ถนนเพชรเกษมสัญญา  (ราชพฤกษ์)
C แนวถนนกาญจนาภิเษก - จากถนนกัลปพฤกษ์ ถึง สถานีสูบจ่ายน้ำบางมด  (พระราม2)

อัตราเงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัทฯ

เวลาทำงาน

วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00

ส่งรายละเอียดมาที่ : hr@index.co.th หรือสอบถาม 02-532-3623-33 ต่อ 303,310

พนักงานธุรการโครงการ หลาย ตำแหน่งงาน

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1.จัดทำเอกสารเบิก - จ่ายเงิน และเงินสดย่อยของโครงการ
2.จัดทำเอกสารเพื่อขอจัดชื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในโครงการ
3.จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้ (Invoice) กับหน่วยงานภายนอกโครงการ
4.จัดทำเอกสาร และประสานการขอจัดจ้างผู้รับจ้างช่วง
5.ควบคุม ตรวจสอบ ดูแลทรัพย์สินของโครงการ และรายงานเมื่อมีการชำรุดเสียหาย
6.ประสานงานโครงการกับส่วนงานอื่นๆ  เพื่อให้งานดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
7.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1.หญิง
2.อายุ 25 ปีขึ้นไป
3.ปวส. - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4.มีประสบการณ์ด้านธุรการงานก่อสร้าง 1-2  ปีขึ้นไป
5.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-Office (Word, Excel, Powerpoint) ได้เป็นอย่างดี

ประจำสาขา

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ (สำนักงานพระราม 9)

อัตราเงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัทฯ

เวลาทำงาน

วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00

ส่งรายละเอียดมาที่ : hr@index.co.th หรือสอบถาม 02-532-3623-33 ต่อ 303,310

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ หลาย ตำแหน่งงาน

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้ผู้จัดการโครงการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2.วิเคราะห์ชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย เสนอต่อผู้จัดการโครงการ
3.ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน เสนอต่อผู้จัดการโครงการ
3.ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
4.แนะนำ ฝึกสอน อบรมพนักงาน เพื่อให้ปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงานควบคุมแนะนำให้พนักงาน ปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัย 
5.ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน 
เพื่อป้องกันการเกิดเหตุ และรายงานผล 
6.ประชุมประจำเดือน เพื่อรายงาน สถิติ การวิเคราะห์สาเหตุ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัย และปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
7.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 

คุณสมบัติ

1.ชาย
2.อายุ 25 ปีขึ้นไป
3.ปริญญาตรี สาขาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
4.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 3 - 10 ปี (ด้านการก่อสร้าง)
5.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

ประจำสาขา

โครงการงานจ้างควบคุมงานก่อสร้างระบบทางขับขนาดด้านทิศเหนือ
และปรับปรุงทางขับท้ายหลุมจอดพร้อมทางขับ A และ B ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

อัตราเงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัทฯ

เวลาทำงาน

วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00

ส่งรายละเอียดมาที่ : hr@index.co.th หรือสอบถาม 02-532-3623-33 ต่อ 303,310
บริษัทฯ กำหนดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์ เพิ่มเติม หรือ