อินเด็กซ์ฯ บริการ

งานวางแผนแม่บทและการสำรวจ

            งานวางแผนแม่บทและสำรวจ เริ่มขึ้นเมื่อ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบหมายงาน โดยเป็นการออกแบบแนวคิดหรือวางแผนงานเบื้องต้น ฝ่ายเทคนิคและออกแบบ จะดำเนินการศึกษาองค์ประกอบทั้งหมดของงานให้กับลูกค้า เพื่อประกอบการตัดสินใจในงานนั้นๆโดยมีขั้นตอน ดังนี้
• การสำรวจและลงพื้นที่โครงการ
• การสำรวจและวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
• การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (การศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์และเทคนิค)
• การวางแผนแม่บท
           นอกจากการศึกษางานข้างต้น บริษัท อินเด็กซ์ฯยังมีบริการโครงการเฉพาะทางอีก เช่น
• การพัฒนาในส่วนภูมิภาค
• การพัฒนาด้านพลังงานไฟฟ้าและพลังงานน้ำ
• การพัฒนาด้านชุมชนและที่อยู่อาศัย
• การวางผังเมืองและพัฒนาพื้นที่ใหม่
• การงานแผนพื้นที่เชิงอุตสาหกรรม
• การวางแผนอาคารบริเวณชุมชน

การออกแบบรายละเอียด

         เมื่อโครงการดำเนินการถึงขั้นตอนการออกแบบ บริษัท อินเด็กซ์ฯ โดยฝ่ายเทคนิคและออกแบบ จะเริ่มดำเนินการ ออกแบบทางวิศวกรรมเสนอเพื่อใช้ในการประกวดราคาและการก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
• การออกแบบเบื้องต้นทางด้านวิศวกรรม
• การออกแบบรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
• การจัดทำแบบจำลอง
• การกำหนดรายการวัสดุและจัดทำแบบก่อสร้าง
• การจัดทำบัญชีแสดงปริมาณงานอื่นๆ
• ระบบสารสนเทศ
        บริษัทฯยังมีบริการด้านเทคนิคและออกแบบในด้านต่างๆ อีก ดังนี้
• งานท่าอากาศยาน
• งานสะพานและทางหลวง
• งานอาคาร
• งานเขื่อน
• งานโรงงานและงานโรงหล่อคอนกรีต
• งานท่าเรือ
• งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและคอนกรีตอัดแรง
• งานถังเก็บน้ำมันและงานท่อขนส่ง
• งานระบบขนส่งมวลชน
• งานระบบประปาและสุขาภิบาล

การบริหารงานโครงการ / การควบคุมงานก่อสร้าง

         ในส่วนการดำเนินงานโครงการ บริษัท อินเด็กซ์ฯ มีบริการที่ปรึกษาควบคุมงานและบริหารงานโครงการ โดยจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ว่าจ้าง เพื่อดำเนินการด้านต่างๆ ดังนี้
• จัดหาบุคลากร สถาปนิก วิศวกร เพื่อออกแบบทางวิศวกรรม
• บริหารงานโครงการตามรูปแบบ การออกแบบการก่อสร้าง และจัดหาผู้รับเหมาหลัก
• การจัดทำสัญญาเพื่อประกอบการก่อสร้าง
• การบริการตรวจสอบราคาเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุและเครื่องมือ เครื่องจักร จากผู้ขาย พร้อมการจัดส่ง
• การควบคุมการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพและแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดของโครงการ
• การบริการด้านวิศวกรรมที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
        หากลูกค้ามีความต้องการให้ทางบริษัท อินเด็กซ์ฯ แนะนำด้านเทคนิคการก่อสร้างให้กับผู้รับเหมา ทางบริษัท อินเด็กซ์ฯ ยินดีให้ความช่วยเหลือตามคำร้องขอดังกล่าว ทางบริษัท อินเด็กซ์ฯ มีทีมงานที่มีศักยภาพทั้งวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิค เพื่อตรวจสอบ ควบคุมงานและบริหารงานโครงการตามลักษณะ ที่เหมาะสมกับงาน เช่น งานโยธา งานไฟฟ้า งานเครื่องกล ฯลฯ
        เมื่อโครงการพร้อมสำหรับการก่อสร้าง ทางบริษัท อินเด็กซ์ฯ สามารถดำเนินโครงการภายใต้เงื่อนไขสัญญาที่ครอบคลุมทั้งงานบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง พร้อมทั้งการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายโครงการ

การออกแบบพร้อมก่อสร้าง

            บริษัท อินเด็กซ์ฯ มีแนวความคิดที่จะดำเนินการ ตั้งแต่การจัดทำแผนงานหลักและการออกแบบที่ครบวงจร การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม การควบคุมค่าใช้จ่ายของโครงการ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ การให้คำปรึกษาในการคัดเลือกผู้ออกแบบ รายละเอียดของโครงการ และการดูแลรายละเอียดการออกแบบก่อสร้าง รวมถึงงานระบบสาธารณูปโภคของโครงการ

งานวางแผนแม่บทและการสำรวจ

Suvarnabhumi Airport

Bangkok Thailand

งานวางแผนแม่บทและการสำรวจ, การออกแบบรายละเอียด

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง

เชียงใหม่, ประเทศไทย

การออกแบบรายละเอียด, การบริหารงานโครงการ / การควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสากลกรุงเทพ

กรุงเทพฯ

การออกแบบรายละเอียด

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

กรุงเทพมหานคร

การออกแบบรายละเอียด

โครงข่ายสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 6 (อุบลราชธานี-สาละวัน)

จังหวัดอุบลราชธานี

การบริหารงานโครงการ / การควบคุมงานก่อสร้าง

ท่าอากาศยานภูเก็ต

ภูเก็ต

การออกแบบรายละเอียด, งานวางแผนแม่บทและการสำรวจ

งานบริหารโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (หัวลำโพง - บางแค และเตาปูน – ท่าพระ)

กรุงเทพฯ ประเทศไทย

การบริหารงานโครงการ / การควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรม (Industrial Ring Road)

จังหวัดสมุทรปราการ

การบริหารงานโครงการ / การควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วง หมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต

หมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต

งานวางแผนแม่บทและการสำรวจ

โครงการออกแบบและก่อสร้างถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน (T-2305) ขนาดความจุ 16,670 ลูกบาศก์เมตร

กรุงเทพฯ ประเทศไทย

การออกแบบพร้อมก่อสร้าง

โครงการออกแบบพร้อมก่อสร้างคลังน้ำมันพิจิตร

พิจิตร ประเทศไทย

การออกแบบพร้อมก่อสร้าง

โครงการออกแบบพร้อมก่อสร้างคลังน้ำมันลำปาง

ลำปาง ประเทศไทย