">

ชลประทาน

งานจ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองพระอุดม พร้อมอาคารประกอบจังหวัดนนทบุรี
งานจ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองพระอุดม พร้อมอาคารประกอบจังหวัดนนทบุรี
( การออกแบบพร้อมก่อสร้าง )
โครงการงานออกแบบจัดรูปที่ดิน จังหวัดพิษณุโลก
โครงการงานออกแบบจัดรูปที่ดิน จังหวัดพิษณุโลก
โครงการออกแบบเขื่อนริมแม่น้ำภายในประเทศ
โครงการออกแบบเขื่อนริมแม่น้ำภายในประเทศ
( การออกแบบรายละเอียด )
Nam Ngum 2 Hydroelectric Power Project (เขื่อนน้ำงึม)
Nam Ngum 2 Hydroelectric Power Project (เขื่อนน้ำงึม)
( การบริหารงานโครงการ / การควบคุมงานก่อสร้าง )