บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่น แนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (อินเด็กซ์) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2526 ในฐานะ บริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมที่ให้บริการที่หลากหลายในสาขาเฉพาะด้าน เช่น การวางแผนโครงการ การวางผังเมือง การออกแบบสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดพื้นที่และสถาปัตยกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า, เครื่องกล, การขนส่ง, สุขาภิบาล, ธรณีเทคนิค, สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ