คณะกรรมการบริหาร

ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน
 • ประธานกรรมการบริหาร
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
ดร.พรลภัส ณ ลำพูน
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • รองประธานกรรมการบริหาร
ดร.วุฒิชัย พรรณเชษฐ์
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการบริหาร
นางสาวนันท์นภัส คงรอด
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหาร
 • ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน
นายรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร
 • เลขานุการบริษัท
 • รองประธานกรรมการบริหาร
ดร.สุรินทร์ โซนี่
 • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • รองประธานกรรมการบริหาร
นางวรางคณา ณ ลำพูน
 • กรรมการบริหาร
 • ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายสถาพร นภาพยัคฆ์ศิริ
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหาร
 • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ
นายนุกูล เห็นเจริญสุข
 • กรรมการบริหาร
 • ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานโครงการพิเศษ
นายณัฐพงศ์ ทับทิมทอง
 • กรรมการบริหาร
 • ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิศวกรรม
นางวรนัฎ ณ ลำพูน
 • กรรมการบริหาร
 • ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล