สารจากประธานกรรมการบริหาร

การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ “IND” ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี มีผลงานจากอดีตถึงปัจจุบันเป็นสิ่งยืนยันการดำเนินงาน การพัฒนาธุรกิจให้ยืนอยู่ คู่การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ในการบริหารบริษัทเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริหารมีการศึกษา วิเคราะห์ และวางแผน กลยุทธ์ควบคู่กันไปในทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ และเทรนการพัฒนาของเศรษฐกิจโลก แม้ว่าจะไม่ได้พัฒนาธุรกิจตรงตามลักษณะธุรกิจหลักๆ ของการพัฒนาธุรกิจโลกทุกเรื่อง แต่บริษัทก็ยึดมั่นในแนวทางที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง ผูกพันไปในทิศทางเดียวกัน โดยปรับตัวการทำธุรกิจไปในทางนั้นๆ และยึดมั่นในปรัชญาของบริษัท คือ “คิด ทำ สำเร็จ”

ด้วยความมุมานะของทีมงานผู้บริหาร ทำให้บริษัทสามารถผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆ มาได้ด้วยดี และสามารถปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อมของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการเอื้ออำนวยจากผู้ว่าจ้าง ทำให้บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สามารถยืนหยัดมาสู่ Generation ที่ 2 เป็นก้าวต่อไปได้

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการด้วยมาตรฐานระดับสากล และบริหารจัดการโครงการด้วยเทคนิคด้านวิศวกรรมขั้นสูง โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการจัดการเพื่อส่งมอบงานที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล มีการควบคุมต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพื่อเป็นส่วนผลักดันให้ผลประกอบการของบริษัทมีกำไรได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

ในนามของคณะกรรมการบริหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนบริษัททุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ และขอยืนยันเจตนารมณ์ในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมและนวัตกรรมการบริหารจัดการโครงการอย่างมีคุณภาพ โปร่งใส ยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความเชื่อมั่นสูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และลูกค้าสืบไป

 
ในนามของคณะกรรมการบริหาร
ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน
ประธานกรรมการบริหาร