สารจากประธานกรรมการบริษัท

 

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทวิศวกรรมชั้นนำอย่างครบวงจร ซึ่งให้บริการครอบคลุมทั้งด้านวิศวกรรมที่ปรึกษา งานศึกษาสำรวจและศึกษาความเหมาะสมของโครงการ งานออกแบบเบื้องต้นและออกแบบรายละเอียด งานบริหารโครงการและงานควบคุมการก่อสร้าง และงานออกแบบพร้อมก่อสร้าง ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสถาปัตยกรรมในทุกแขนง

สำหรับในรอบปี 2565 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้นตัวจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ โดยบริษัทยังคงดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎหมายจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของบริษัท คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ อีกทั้งบริษัทยังคงมุ่งมั่นในการสร้างการเติบโต และดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่วางไว้ โดยยึดหลักการแห่งความยั่งยืน ด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ ดำเนินการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันสำคัญให้บริษัทสามารถดำเนินงานและแข่งขันในเชิงธุรกิจได้อย่างแข็งแรงและมั่นคง ก้าวสู่องค์กรธุรกิจที่ยั่งยืนในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และยุติธรรม เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ รวมถึงความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการทุกท่าน คณะกรรมการมีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ได้ทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการของบริษัทด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลาง เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

ณ โอกาสนี้ ในนามของคณะกรรมการ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ สื่อมวลชน และผู้ให้การสนับสนุนบริษัททุกท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจในการดำเนินงานของบริษัท และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะยังคงได้รับความเชื่อมั่นและความปรารถนาดีเช่นนี้ตลอดไป