สารจากประธานกรรมการบริษัท

สวัสดีท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนต่างๆ ที่มีส่วนสนับสนุนและเป็นแรงผลักดันสำคัญให้บริษัทสามารถดำเนินงานและแข่งขันในเชิงธุรกิจได้อย่างแข็งแรงและมั่นคง ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ บริษัทมีความทุ่มเทและตั้งใจในการดำเนินงานด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่น สู่การเป็นบริษัทวิศวกรรมชั้นนำอย่างครบวงจร ทั้งด้านวิศวกรรมที่ปรึกษา ออกแบบพร้อมก่อสร้าง การลงทุนโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน และอสังหาริมทรัพย์ โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานด้าน ESG (Environment , Social, Good Governance) และพร้อมก้าวสู่ความเจริญเติบโตของโลกในธุรกิจ BCG (Bio Economy, Circular Economy, Green Economy) ต่อไป

สำหรับปี 2566 บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจตามหลักกฎหมายจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อีกทั้งยังคงมุ่งมั่นในการสร้าง การเติบโต และดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่วางไว้ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ในปี 2566 บริษัทยังคงได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง

ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการทุกท่าน คณะกรรมการมีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ได้ทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการของบริษัทด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลาง เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

ณ โอกาสนี้ ในนามของคณะกรรมการ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ สื่อมวลชน และผู้ให้การสนับสนุนบริษัททุกท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจในการดำเนินงานของบริษัท และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะยังคงได้รับความเชื่อมั่นและความปรารถนาดีเช่นนี้ตลอดไป

 
ในนามของคณะกรรมการบริษัท
พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ
ประธานกรรมการบริษัท