สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เป็นระยะเวลากว่า 40 ปี ที่บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้เติบโตเคียงคู่ไปกับสังคมไทย ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมอย่างยาวนาน ของการเป็นบริษัทชั้นนำอย่างครบวงจร ทั้งทางด้านวิศวกรรมที่ปรึกษา การออกแบบพร้อมก่อสร้าง การลงทุนโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ ที่มุ่งมั่นสร้างผลงานที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ครอบคลุมงานสำรวจและศึกษาความเหมาะสมของโครงการ งานออกแบบรายละเอียด การควบคุมงานก่อสร้างและงานบริหารโครงการ โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์ พร้อมสร้างสรรค์ผลงานที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

ผลประกอบการของบริษัทในปี 2565 บริษัทมีรายได้รวม 611.37 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 578.94 ล้านบาท สินทรัพย์รวม 774.13 ล้านบาท หนี้สินรวม 367.71 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 32.43 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2565 บริษัทมีปริมาณงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) เป็นมูลค่าประมาณ 2,247 ล้านบาท

ในส่วนโครงการใหม่ที่บริษัทได้ลงนามสัญญาในปี 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 14 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 876 ล้านบาท โครงการที่สำคัญ อาทิเช่น

  • โครงการที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) กับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
  • งานออกแบบรายละเอียดและก่อสร้าง โครงการเปลี่ยนแปลงท่อขนส่งน้ำมันในพื้นที่ทับซ้อนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ช่วงพญาไท - บางซื่อ – หมู่บ้านกลางกรุง กับบริษัทขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด
  • โครงการควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ กับการรถไฟแห่งประเทศไทย
  • งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง กับการประปานครหลวง

ด้านความก้าวหน้าของโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างภายใต้การดำเนินงานของบริษัท โครงการส่วนใหญ่แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ จะมีบางโครงการที่มีความล่าช้า แต่บริษัทสามารถเร่งแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงได้ด้วยดี และสามารถส่งมอบงานแก่ลูกค้าได้ทันตามกำหนดเวลาได้

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการด้วยมาตรฐานระดับสากล และบริหารจัดการโครงการด้วยเทคนิคด้านวิศวกรรมขั้นสูง โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการจัดการเพื่อส่งมอบงานที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล มีการควบคุมต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพื่อเป็นส่วนผลักดันให้ผลประกอบการของบริษัทมีกำไรได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

ในนามของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนบริษัททุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ และขอยืนยันเจตนารมณ์ในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมและนวัตกรรมการบริหารจัดการโครงการอย่างมีคุณภาพ โปร่งใส ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความเชื่อมั่นสูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และลูกค้าสืบไป