สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้เติบโตเคียงคู่ไปกับสังคมไทยด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน ตลอดระยะเวลา 40 ปี เข้าสู่ปีที่ 41 ของการเป็นบริษัทชั้นนำอย่างครบวงจรแถวหน้าอันดับต้นๆ ของเมืองไทย ที่มุ่งมั่นสร้างผลงานที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์ พร้อมสร้างสรรค์ผลงานที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

ปี 2566 บริษัทได้วางกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างเข้มข้น รวมถึงดำเนินธุรกิจได้ตามแผนที่วางไว้ จึงผลักดันให้รายได้และกำไรปี 2566 เติบโตตามที่คาดการณ์ไว้ โดยมีรายได้รวม 760.52 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 13.36 ล้านบาท และ ณ สิ้นปี 2566 บริษัทมีปริมาณงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) เป็นมูลค่าประมาณ 1,606.77 ล้านบาท โดยเชื่อว่านับต่อจากนี้ภาพรวมธุรกิจของบริษัทจะเติบโตอย่างมีเสถียรภาพมากขึ้น และยังคงมุ่งเน้นเข้าร่วมประมูลงานใหม่ๆ จากภาครัฐ-รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาอัตรากำไรให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งเพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาวต่อไป

สำหรับโครงการใหม่ที่บริษัทได้ลงนามสัญญาในปี 2566 อาทิเช่น

  • โครงการที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบ และบูรณะสะพาน บนทางหลวงในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม (ระยะที่ 1)
  • โครงการวิศวกรที่ปรึกษา สำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองเลย
  • งานออกแบบและปรับปรุงระบบโฟมดับเพลิง สำหรับสถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยาน สุวรรณภูมิ
  • งานออกแบบรายละเอียดที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่าอากาศยานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
  • งานซ่อมท่อน้ำมัน Jet A-1 หลุม MDP5 ท่าอากาศยานดอนเมือง
  • โครงการขยายระบบการจ่ายน้ำมัน (Loading Rack) คลังน้ำมันพิจิตร

ในนามของผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้ความไว้วางใจ และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วยดีเสมอมา และขอให้คำยืนยันว่าบริษัทฯ จะส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพ และส่งมอบความภูมิใจให้แก่ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนให้ความสำคัญในการสร้างผลงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และเป็นองค์กรที่ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในยุคของ Digital Disruption และ Carbon Credit อีกทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทำให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

ในนามของผู้บริหาร และพนักงาน
ดร.พรลภัส ณ ลำพูน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร