คณะกรรมการบริษัท

พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ
 • ประธานกรรมการบริษัท
 • กรรมการอิสระ
ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน
 • ประธานกรรมการบริหาร
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
รศ.ดร.โชติชัย เจริญงาม
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการตรวจสอบ
นางนิภา มากประดิษฐ์
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • กรรมการตรวจสอบ
ดร.พรลภัส ณ ลำพูน
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • รองประธานกรรมการบริหาร
นางสาวนันท์นภัส คงรอด
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหาร
 • ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน
นายรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร
 • เลขานุการบริษัท
 • รองประธานกรรมการบริหาร
นายสถาพร นภาพยัคฆ์ศิริ
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหาร
 • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ