ประสบการณ์ 40 ปี

 

บริษัท อินเด็กซ์ฯ มีความเชี่ยวชาญและให้บริการในงานด้านวิศวกรรมทุกสาขา ครอบคลุมการดำเนินงาน ทุกส่วนอย่างครบวงจร อาทิ งานศึกษาความเป็นไปได้ การจัดทำแผนแม่บทและศึกษาความเหมาะสม ของโครงการ การสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ การศึกษาวิเคราะห์ด้านการเงิน เศรษฐกิจ และการลงทุน การวางแผนป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การคำนวณและออกแบบรายละเอียดทั้งทางด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม การบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ รวมถึงการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลในด้านต่างๆ

นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บริษัท อินเด็กซ์ฯ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจและสังคม ด้วยการร่วมพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ เช่น การคมนาคมขนส่ง โครงข่ายถนน ระบบขนส่งสาธารณะ ระบบขนส่งทางราง ทางอากาศ ทางน้ำ และทางท่อ การพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ที่ช่วยอำนวย ความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพทางการขนส่ง การพัฒนาเมืองหลัก คลังน้ำมัน พลังงานทดแทน ตลอดจนโครงการอื่นๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาและความก้าวหน้า ของประเทศ

จากจุดเริ่มต้นด้วยปณิธานอันแรงกล้า ที่จะร่วมพัฒนาชาติบ้านเมือง สู่ความรุ่งเรืองและมั่นคงในฐานะบริษัทชั้นนำทางด้านวิศวกรรม นับเป็นระยะเวลากว่า 39 ปี ที่บริษัท อินเด็กซ์ฯ ได้สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัด ตลอดมา

เราทุกคนมุ่งมั่นและยืนหยัด ที่จะร่วมแรงร่วมใจในการนำพาบริษัท ก้าวสู่อนาคต ที่สดใส พร้อมกับการร่วมพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติ ให้ก้าวไกลสู่ระดับสากลต่อไป

“Together for the Better”