คณะกรรมการบริหาร

ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน
 • กรรมการบริษัท
 • ประธานกรรมการบริหาร
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ดร.พรลภัส ณ ลำพูน
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหาร
 • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานบริหาร
ดร.วุฒิชัย พรรณเชษฐ์
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการบริหาร
 • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานปฏิบัติการ
นางสาวนันท์นภัส คงรอด
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหาร
 • ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน
นายรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน
 • กรรมการบริหาร
 • ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร
 • เลขานุการบริษัท
ดร.สุรินทร์ โซนี่
 • กรรมการบริหาร
 • ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ
 • นักลงทุนสัมพันธ์
นางวรางคณา ณ ลำพูน
 • กรรมการบริหาร
 • ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทฯ กำหนดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์ เพิ่มเติม หรือ