“IND” โรดโชว์นำเสนอข้อมูลธุรกิจของบริษัทฯ จ.นครราชสีมา

ดร.วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานโครงการพิเศษ พร้อมด้วย นางสาวนันท์นภัส คงรอด (ที่ 5 จากขวา) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน และผู้บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND นำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุน โดยมีนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการ นายเสกสรรค์ ธโนปจัย (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมด้วยนายภควัฒน์ ตุลยนิติกุล (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) ในฐานะแกนนำในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ร่วมนำเสนอข้อมูลธุรกิจของบริษัทเพื่อให้นักลงทุนมีความเข้าใจในรายละเอียดการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น ณ โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราสีมา เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา