“IND” โรดโชว์นำเสนอข้อมูลธุรกิจของบริษัทฯ จ.เชียงใหม่

พล.อ.วุฒินันท์ ลีลายุทธ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริษัท ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน (คนกลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.พรลภัส ณ ลำพูน (ที่ 4 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานบริหาร และนายสุรินทร์ โซนี่ (ที่ 3 จากขวา)  นักลงทุนสัมพันธ์และพัฒนาธุรกิจ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND นำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุน โดยมีนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 1 จากซ้าย) ประธานกรรมการ นายเสกสรรค์ ธโนปจัย (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมด้วยนายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ (ที่ 1 จากขวา) กรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะแกนนำในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ร่วมนำเสนอข้อมูลธุรกิจของบริษัทเพื่อให้นักลงทุนมีความเข้าใจในรายละเอียดการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา