“IND” โรดโชว์นำเสนอข้อมูลธุรกิจของบริษัทฯ จ.ภูเก็ต

ดร.วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานโครงการพิเศษ นายรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย นางสาวนันท์นภัส คงรอด (ที่ 5 จากขวา) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) หรือ IND นำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุน โดยมีนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการ นางสาวณัฐิยา ภัทรกิจจานุรักษ์ (ที่ 2 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน นายภควัฒน์ ตุลยนิติกุล (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด มหาชน) ในฐานะแกนนำในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ร่วมนำเสนอข้อมูลธุรกิจของบริษัทเพื่อให้นักลงทุนมีความเข้าใจในรายละเอียดการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา