“IND” โรดโชว์นำเสนอข้อมูลธุรกิจของบริษัทฯ จ.สุราษฎร์ธานี
ดร.วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานโครงการพิเศษ
นายรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน (คนกลาง) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย นางสาวนันท์นภัส คงรอด (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน พลเอก ธรรมรัชต์ เจริญกุล (ที่ 5 จากขวา) ที่ปรึกษาด้านการบริหารโครงการ และ รศ.ดร.ชัยยุทธ ช่างสาร (ที่ 3 จากซ้าย) บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND นำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุน โดยมีนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการ นางสาวณัฐิยา ภัทรกิจจานุรักษ์ (ที่ 1 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน นายภควัฒน์ ตุลยนิติกุล (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะแกนนำในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ร่วมนำเสนอข้อมูล ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา