“IND” โรดโชว์นำเสนอข้อมูลธุรกิจของบริษัทฯ จ.สงขลา
ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ (ที่ 5 จากขวา) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานโครงการพิเศษ นายรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน (คนกลาง) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย นางสาวนันท์นภัส คงรอด (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน รศ.ดร.ชัยยุทธ ช่างสาร (ที่ 3 จากขวา) บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND นำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุน โดยมีนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 1 จากซ้าย) ประธานกรรมการ นางสาวณัฐิยา ภัทรกิจจานุรักษ์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน นางสาวกัญญารัตน์ ประพิณวณิชย์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะแกนนำในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ร่วมนำเสนอข้อมูล
ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา