“IND” โรดโชว์นำเสนอข้อมูลธุรกิจของบริษัทฯ กรุงเทพมหานคร
พล.อ.วุฒินันท์ ลีลายุทธ (คนกลาง) ประธานกรรมการบริษัท ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน (ที่ 7 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ดร.พรลภัส ณ ลำพูน (ที่ 7 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานบริหาร และนายรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน (แถวหลังที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND นำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุน โดยมีนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการ นายเสกสรรค์ ธโนปจัย (แถวหลังที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมด้วยนางสาวกัญญารัตน์ ประพิณวณิชย์ (แถวหลังที่ 1 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะแกนนำในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ร่วมนำเสนอข้อมูล ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา