พิธีรับประกาศนียบัตรโครงการอบรมพุทธธรรม เพื่อพัฒนาจิตใจรุ่นที่3

       บริษัทฯ ให้ความสำคัญและจัดให้มีการอบรมหัวข้อนี้อย่างต่อเนื่อง มีทั้งหมดรวม 4 รุ่นแล้ว กล่าวได้ว่าพนักงานผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม  นับว่าเป็นผู้โชคดีที่ได้รับโอกาสให้เข้าเรียนรู้เพื่อฝึกฝนตนเอง  และเป็นประโยชน์ในการทำงานก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์   พัฒนางานประจำ  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป