บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 37 ปี ของการเติบโตที่แข็งแกร่ง สอดรับกับเทรนด์พัฒนาประเทศ