“IND” โรดโชว์นำเสนอข้อมูลธุรกิจและรายละเอียดหลักทรัพย์ ณ บริษัทหลักทรัพย์

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) “IND” เดินหน้านำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุนและเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง 6 แห่ง ดังนี้ 
1. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) (FSS)
2. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (UOB)
3. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด (Trinity)
4. บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (PST)
5. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (CNS)
6. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (KGI)
เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในรายละเอียดการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนต่อไป


1. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) (FSS)
ดร.วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานโครงการพิเศษ นางสาวนันท์นภัส คงรอด (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND พร้อมด้วย นายเสกสรรค์ ธโนปจัย (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมนำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์ แก่เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โดยมีนายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ (คนกลาง) กรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 1 และ นางอุทัยวรรณ บุญย้อยหยัด (ที่ 1 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 1 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ณ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาคาร อัลมา ลิงค์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

2. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (UOB)
นายรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน (คนกลาง) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวนันท์นภัส คงรอด (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND พร้อมด้วย นายเสกสรรค์ ธโนปจัย (ที่ 1 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมนำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์ แก่เจ้าหน้าที่การตลาดและนักลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด  (มหาชน) โดยมีนายชัยพัชร์ นาคมณฑนาคุ้ม (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายนิติพนธ์ โสภณโภไคย (ที่ 1 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด  (มหาชน) ให้การต้อนรับ ณ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด  (มหาชน) อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 เมื่อเร็วๆนี้

3. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด (Trinity)
ดร.วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ (ที่2 จากขวา) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานโครงการพิเศษ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND พร้อมด้วย นายเสกสรรค์ ธโนปจัย (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน    ร่วมนำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์ แก่เจ้าหน้าที่การตลาดและนักลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด โดยมีนางสาวสุพัตรา ภู่พัฒน์ (คนที่ 1 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้  จำกัด ให้การต้อนรับ ณ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด อาคารบางกอก ซิตี้ ทาวเวอร์ เมื่อเร็วๆนี้

4. บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (PST)
ดร.พรลภัส ณ ลำพูน (ที่ 3 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานบริหาร นายรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวนันท์นภัส คงรอด (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND พร้อมด้วยนายเสกสรรค์ ธโนปจัย (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมนำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมีนายอภิศักดิ์ ว่องวานิช (ที่ 1 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ และนางสาวน้ำผึ้ง เพิ่มพงศาเจริญ (ที่ 1จากซ้าย) ทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ณ บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อาคารวรวัฒน์ เมื่อเร็วๆนี้

5. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (CNS)
ดร.วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ (คนกลาง) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานโครงการพิเศษ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND พร้อมด้วย นายเสกสรรค์ ธโนปจัย (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมนำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่เจ้าหน้าที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โดยมีนางกฤษณา หลิ่ว (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการบริหารระดับสูง สายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายบุคคล และนายนันทพัทธ์ แก้วประดิษฐ์ (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ณ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) อาคารไทยวา เมื่อเร็วๆนี้ดร.วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ (คนกลาง) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานโครงการพิเศษ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND พร้อมด้วย นายเสกสรรค์ ธโนปจัย (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน    ร่วมนำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่เจ้าหน้าที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวพัชพร สรรคบุรานุรักษ์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ณ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เมื่อเร็วๆนี้