พิธีเปิด "การซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ"

พิธีเปิด "การซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ" บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) "IND"
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 - 10.20 น.
ณ ห้องประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ อาคาร B ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


กรรมการและคณะผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกัน ด้านหน้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการและคณะผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกัน ด้านหน้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกรรมการ, ผู้บริหาร, พนักงาน และแขกผู้มีเกียรติ
ไหว้สักการะศาลพระภูมิ ด้านหน้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดร.สมภพ ศักดิ์พนม (7 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน มอบดอกไม้แสดงความยินดี ให้กับ ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน (8 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร IND


คุณแมนพงศ์ เสนาณรงค์ (5 จากขวา) รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,
คุณประพันธ์ เจริญประวัติ (3 จากซ้าย) รองผู้จัดการ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ, คุณสมภพ กีรสุนทรพงษ์ (3 จากขวา) กรรมการอำนวยการ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน), ดร.สมภพ ศักดิ์พนม (4 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมถ่ายภาพ พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ (5 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริษัท, ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน (4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร IND
คุณสมภพ กีรสุนทรพงษ์ (5 จากขวา) กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี ให้กับ ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน (5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร IND
แขกผู้มีเกียรติ และพันธมิตรธุรกิจ มอบดอกไม้แสดงความยินดี กับบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) INDแขกผู้มีเกียรติ และพันธมิตรธุรกิจ มอบดอกไม้แสดงความยินดี กับบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) IND


ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน (คนกลาง) ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหาร


คุณวรางคณา ณ ลำพูน (คนกลาง) ผจก.ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร ถ่ายภาพร่วมกับพนักงาน


คุณประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัยพ์ เอ็ม เอ ไอ กล่าวแสดงความยินดี
กับบมจ.อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND


ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน (3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร IND ลงนาม และร่วมถ่ายภาพกับ
คุณประพันธ์ เจริญประวัติ (1จากซ้าย) ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ,
คุณแมนพงศ์ เสนาณรงค์ (2 จากซ้าย) รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย, 
พลเอกวุฒินันท์ ลีลายุทธ (คนกลาง) ประธานกรรมการบริษัท IND, 
คุณสมภพ กีระสุนทรพงษ์ (2 จากขวา) กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน),

ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (3 จากขวา) ประธานกรรมการ และคุณเสกสรรค์ ธโนปจัย (1 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท แอสแซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด


ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสแซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวแสดงความยินดี กับ IND ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน


คุณสมภพ กีระสุททรพงษ์ กรรมการอำนวยการ บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) กล่าวแสดงความยินดี กับ IND ในฐานะผู้จัดการ
การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน


ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อินเดอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND ขึ้นกล่าวเนื่องในโอกาส IND เปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ในวันแรก ในตลาดหลักทรัยพ์เอ็ม เอ ไอ และกล่าวขอบคุณทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง


คุณประพันธ์ เจริญประวัติ (2 จากซ้าย) ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ, 
คุณแมนพงศ์ เสนาณรงค์ (3 จากซ้าย) รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย,

คุณสมภพ กีระสุนทรพงษ์ (1 จากซ้าย) กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน), 
พลเอกวุฒินันท์ ลีลายุทธ (3 จากขวา) ประธานกรรมการบริษัท IND, ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน (คนกลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร IND

ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (2 จากขวา) ประธานกรรมการ และคุณเสกสรรค์ ธโนปจัย (1 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสแซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมถ่ายภาพบนเวที ก่อนเริ่มเปิดพิธีการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์


คุณแมนพงศ์ เสนาณรงค์ (2 จากซ้าย) รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย
มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี ให้กับ พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ (2 จากขวา) ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND


คุณประพันธ์ เจริญประวัติ (2 จากซ้าย) ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มอบโล่แสดงความยินดี ให้กับ ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน (2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ (6 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริษัท
ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน (6 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND 
ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหารพลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ (4 จากขวา) ประธานกรรมการบริษัท ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน (4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND ถ่ายภาพร่วมกับท่านที่ปรึกษา