ประชุมใหญ่ผู้บริหารและพนักงาน มอบนโยบายปี 2564

ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นประธานการประชุมใหญ่คณะผู้บริหารและพนักงาน เพื่อมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานประจำปี 2564 ดังนี้
1. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ( Knowledge Management )
2. เป็นองค์กรแห่งการพัฒนา ( Innovation Organization )
3. เป็นองค์กรแห่งคุณธรรม จริยธรรม
4. เป็นองค์กรที่สร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
5. เป็นองค์กรที่เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมพัฒนาประเทศ
ทั้งยังฝากให้คณะผู้บริหารและพนักงาน IND ร่วมกันสร้างคุณค่า สร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สร้างความเจริญให้กับตนเอง องค์กร สังคม ประเทศชาติ ไปด้วยกันอย่างยั่งยืน การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

 
ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นประธานการประชุมใหญ่คณะผู้บริหารและพนักงาน เพื่อมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานประจำปี 2564
 

 


 
ประชุมใหญ่ผู้บริหารและพนักงาน มอบนโยบายปี 2564