โครงการสวดมนต์และอบรมคุณธรรม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดโครงการสวดมนต์และอบรมคุณธรรมประจำปี 2564
ซึ่งเป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ครั้งนี้ นำฝึกอบรมโดย พล.อ.สุนัย สัมปัตตะวนิช ที่ปรึกษาสายงานคุณธรรมจริยธรรม
ซึ่งในโครงการดังกล่าว เน้นการปฎิบัติเป็นหลัก มีการอบรมฝึกพัฒนาจิตใจโดยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ การสวดมนต์เป็นกิจกรรมที่สำคัญกิจกรรมหนึ่งเป็นกุศโลบายสำคัญที่ใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจทำให้ทุกคนคิดทำด้วยเมตตา มุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน เป็นการเสริมสร้างคุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความสามัคคี
จัดขึ้นเมื่อ วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 7 บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)พล.อ.สุนัย สัมปัตตะวนิช ที่ปรึกษาสายงานคุณธรรมจริยธรรม
นำผู้บริหารและพนักงานสวดมนต์ ในโครงการสวดมนต์และอบรมคุณธรรม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564พล.อ.สุนัย สัมปัตตะวนิช ที่ปรึกษาสายงานคุณธรรมจริยธรรม
นำผู้บริหารและพนักงานร่วมนั่งสมาธิ ในโครงการสวดมนต์และอบรมคุณธรรม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564