อบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND จัดการฝึกอบรมผู้บริหารและพนักงาน ในหัวข้อ "การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ" โดยคุณปณต คงคาหลวง รักษาการผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการใช้งานในระบบ File-Share และเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการเข้าใช้งานในระบบ Internal Service ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 7 บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)คุณรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ขึ้นกล่าวเปิดการฝึกอบรม “การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ”คุณปณต คงคาหลวง รักษาการผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากรในการฝึกอบรมครั้งนี้

ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรม “การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ”