ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา ศึกษาความเป็นไปได้ ในการก่อสร้างท่าอากาศยานพะเยา จังหวัดพะเยา ๑ แห่ง

ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา ศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานพะเยา จังหวัดพะเยา 1 แห่ง 
ระหว่าง กรมท่าอากาศยาน และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา 3 บริษัท ดังนี้
1) บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
2) บริษัท อลานา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3) บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด 
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564  เวลา 13.00 - 14.00 น.
ณ กรมท่าอากาศยาน

คุณรัฐวิชญ์  ณ ลำพูน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ (คนกลาง)
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา ศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานพะเยา จังหวัดพะเยา 1 แห่ง
ระหว่างกรมท่าอากาศยาน กับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา