ฝึกอบรมพนักงาน ในหัวข้อ"ลูกน้องมืออาชีพ ที่หัวหน้างานยอมรับ"

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND จัดการฝึกอบรมพนักงาน ในหัวข้อ "ลูกน้องมืออาชีพ ที่หัวหน้างานยอมรับ"
โดยได้รับเกียรติจาก คุณมงคล กรัตะนุตถุ CEO สถาบันฝึกอบรมด๊อกเตอร์ฟิช เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมครั้งนี้
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจบทบาทการทำงานแบบมืออาชีพ และมีทัศนคติเชิงบวกในการทำงานร่วมกัน
ทั้งยังสร้างการทำงานเชิงเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรต่อไป
การฝึกอบรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น.ณ ห้องประชุมชั้น 7 บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


คุณรัฐวิชญ์  ณ ลำพูน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวเปิดการฝึกอบรม

คุณมงคล กรัตะนุตถะ
CEO สถาบันฝึกอบรมด็อกเตอร์ฟิช เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้