ลงนามสัญญาจ้างวิศวกรที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาแผนแม่บทการลงทุนระบบส่งน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานผ่านท่อแบบ Hydrant ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ส่วนที่เหลือ)

คุณสุรินทร์ โซนี่ ผู้บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND ร่วมลงนามสัญญาจ้างวิศวกรที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการศึกษาแผนแม่บทการลงทุนระบบส่งน้ำมัน เชื้อเพลิงอากาศยานผ่านท่อแบบ Hydrant ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ส่วนที่เหลือ) ของบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด มูลค่าสัญญา 5,136,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันสุวรรณภูมิ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)