IND ลงนามสัญญาติดตั้งระบบสายสัญญาณเครือข่าย อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ระบบที่เกี่ยวข้อง โครงการก่อสร้างสถานีบริการเติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND ลงนามสัญญาติดตั้งระบบสายสัญญาณเครือข่าย อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ระบบที่เกี่ยวข้อง
ในโครงการก่อสร้างสถานีบริการเติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ผู้ว่าจ้างโดย บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มูลค่าสัญญาประมาณ 2,011,600 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 150 วัน ลงนามวันที่ 20 สิงหาคม 2564