มอบสิ่งของช่วยเหลือเยียวยาผู้บริหารและพนักงาน IND

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND 
โดย ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมท่านที่ปรึกษา
ร่วมมอบสิ่งของช่วยเหลือเยียวยาผู้บริหารและพนักงาน IND อาทิ ข้าวสารหอมมะลิ 5 กก. จำนวน 1 ถุง, ไข่ไก่ จำนวน 1 แผง, น้ำมันพืช จำนวน 1 ขวด
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและช่วยเหลือเยียวยาในสภาวะเศรษฐกิจ และโควิด-19 
วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)