ลงนามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน ปรับปรุงระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง (MTC) และการเตรียมการเพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง (ETC)

คุณสุชาติ เกตุจินากูล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานปฏิบัติการ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND
ลงนามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน ปรับปรุงระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง Manual Toll Collection System (MTC)
และการเตรียมการเพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง Electronic Toll Collection System (ETC) 
ว่าจ้างโดย บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) มูลค่าสัญญาประมาณ 4,494,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 7 เดือน
ลงนามวันที่ 10 กันยายน 2564 ณ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)