ลงนามสัญญาจ้างสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด โครงการขยายระบบท่อส่งน้ำ มาบตาพุด-สัตหีบ เส้นที่ 2

คุณรัฐวิชญ์  ณ ลำพูน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
หรือ IND ลงนามสัญญาจ้างสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด โครงการขยายระบบท่อส่งน้ำ มาบตาพุด-สัตหีบ เส้นที่ 2
ว่าจ้างโดย บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) มูลค่าสัญญาประมาณ 15,985,800 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 180 วัน ลงนามเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)