ประชุมใหญ่ผู้บริหารและพนักงาน มอบนโยบายปี 2565

ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นประธานการประชุมใหญ่คณะผู้บริหารและพนักงาน มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานประจำปี 2565 การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)